Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

 

image002

                       

                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΙΣΤΟΜΟ  30/06/2020

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4517

 

 

Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28 32005 ΔΙΣΤΟΜΟ

Τηλ: 22673-50101, FAX: 22670-22063

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α77-2- 2019).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α72017).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/Α716.03.2018).
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α711 -3-2020).
 7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30-3-2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το Ν. 4684 /2020 (ΦΕΚ 86 Α/25-04-2020).
 8. Την υπ’ αριθμ. 50/30-03-2020 (ΑΔΑ: Ω213Ω9Σ-ΣΑ9) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας -Αντίκυρας με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών».
 9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2135/43675/30-04-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Διστόμου- Αράχοβας -Αντίκυρας ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 38425/19-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΔ546ΜΤΛ6-Ξ7Χ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση σύναψης επτακοσίων έντεκα (711) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α βαθμού».
 11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 39617/25-06-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: "Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Δήμο Διστόμου- Αράχοβας -Αντίκυρας.
 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας (ΦΕΚ 2181/τ.Β’/29-09-2011) ως ισχύει και την υπ’ αριθ. πρωτ. 4508/30-06-2020 και βεβαίωση Δημάρχου, περί ύπαρξης κενών θέσεων 
 13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4509/30-06-2020 βεβαίωση Δημάρχου, ότι για τα οχήματα του Δήμου απαιτείται ψηφιακός ταχογράφος
 14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2342/30-03-2020 βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 15. Το από 28-07-2020 e-mail του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων -δικαιολογητικών των υποψηφίων.


Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας, που εδρεύει στο Δίστομο Ν. Βοιωτίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon