Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

image002

                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

ΔΙΣΤΟΜΟ   1/10/2020

 

Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28 32005 ΔΙΣΤΟΜΟ

Τηλ.: 22673-50119 FAX: 22670-22063

E-MAIL:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.                            

 

 

Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 304
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Το άρθρο 59 «Αντιδήμαρχοι» του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134) και από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά με τους άμισθους Αντιδημάρχους.

3.Το άρθρο 61 «Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου και μελών επιτροπών» του Ν. 3852/2010.

4.Το άρθρο 74 «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής» του Ν. 3852/2010.

5.Την αριθμ. 135/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου περί: «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ»

6.Το άρθρο 92 «Αντιμισθία Αιρετών» του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7.Το άρθρο 93 «Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του δήμου που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» του Ν. 3852/2010.

8.Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

9.Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: «Ορισμός Αντιδημάρχων».

10. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ εγκ.48/22119/07.04.2020: «Ορισμός Αντιδημάρχων»

11. Το γεγονός ότι ο ανώτατος αριθμός έμμισθων και άμισθων Αντιδημάρχων που αναλογούν στο Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, όπως αυτός αποτυπώνεται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020, ανέρχεται σε πέντε (5)

12. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 8.188 κατοίκους.

13. Την αριθμ. 3311580851/30.09.2020 Βεβαίωση Εγγραφής του Χαράλαμπου Αλεξανδράκου Αλμπάνη στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών

14. Την αριθμ. 9917112498/30.09.2020 Βεβαίωση Εγγραφής του Αθανάσιου Μπέλλου στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών

15. Την αριθμ. 2992612116/30.09.2020 Βεβαίωση Εγγραφής της Δημητρούλας Τσίρη στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών

16. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου(ΦΕΚ 2181/29-09-2011/ τεύχος Β’).

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ


Τμήμα Περιβάλλοντος & Καθαριότητας:

 

Τις αρμοδιότητες του γραφείου Περιβάλλοντος

Τις αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων

Τις αρμοδιότητες διαχείρισης δημοτικών σφαγείων

Τις αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου

Τις αρμοδιότητες του γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

Κατεβάστε την πλήρη απόφαση από εδώ pdf

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon