Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 50

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

(Δ.Α.Α. Α.Ε..)

Ταχ. Δ/νση : ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ,Τ.Κ. 32004 Αράχωβα,18 Μαΐου 2012

Τηλ. 2267031262 & 2267031630, FAX : 22670-29170

E-MAIL: d Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στα πλαίσια της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ».

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

 

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

 

ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ –ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»..

 

β) το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/2005).

 

2. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - .Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.

 

4) Το γεγονός ότι η Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας (Δ.Α.Α. Α.Ε.) δεν διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Συγκροτούμε στην Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από δύο (2) υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

Η Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) θα είναι σε ισχύ μέχρι η Δ.Α.Α. Α.Ε. να αποκτήσει ειδικευμένο προσωπικό.

 

2. Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.

 

3. Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

 

4.Ορίζουμε τον Συντονιστή (όπως και η Ο.Δ.Ε. του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας), αλλά και τα μέλη ως εξής:

 

4.1 Καπερώνης Λουκάς του Χαραλάμπους, υπάλληλος του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, Συντονιστής, με στοιχεία επικοινωνίας: (2267022320, 2267022633 e-mail: kaper@daa.gov.gr), με αναπληρωτή την Ντάφου Βασιλική του Έξαρχου, υπάλληλος του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, με στοιχεία επικοινωνίας :(2267022320, 2267022633, e-mail:ntafou@distomo.gr).

 

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ

 

Κοιν.: Οριζόμενους υπαλλήλους του Δήμου Δ.Α.Α.

 

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon