Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28,Τ.Κ. 32005

Τηλ. 2267350101, FAX : 22670-22063

E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δίστομο 28/12/2012

    Αριθ. Πρωτ. :12096

 

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές»


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 540

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:   

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α’ 114/8-6-06) «Κ.Δ.Κ.», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. 263Α) άρθρο 20 παράγραφος 13.
  2. Την με αριθμό 5 (αριθμ. πρωτ. 7243/5-2-2009) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ,Τμήμα γενικών υποθέσεων «Παρέχονται οδηγίες για εφαρμογή διατάξεων άρθρων 18, 20, και 21 του Ν. 3731/08».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α).
  4. Την υπ' αριθ.35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών.
  5. Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθμ. 25/2012 απόφαση Δ.Σ. προϋπολογισμού του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας χρήσης 2012 και με αριθμ. πρωτ. 569/55455/3-3-2012 επικύρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.
  6. Την τροποποιημένη πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (ΑΔΣ 87/2012) του Δήμου με ΚΑ 30/6262.034 και με τίτλο «Πολιτική προστασία (Δαπάνες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές)» ποσού 37.400,00 ευρώ.
  7. Την από 05-07-2012 τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από τoν υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, Παπαδρόσο Νικόλαο, σχετικά με τις εργασίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές, καθώς και το ύψος της σχετικής δαπάνης.
  8. Τη διάθεση πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή με αριθμ. απόφασης:44/2012.
  9. Την άμεση ανάγκη εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση στον ΑΦΟΙ Ν. ΚΟΡΟΔΗΜΟΥ Ο.Ε., ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ.: 91980145 και Δ.Ο.Υ.: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, των εργασιών καθαρισμού και αποψίλωσης σε κοινόχρηστους χώρους, σε φρεάτια, σε δρόμους και πλατείες και στα ρέμματα της Αράχωβας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, δυνατοί άνεμοι κ.λ.π.)

Συγκεκριμένα θα καθαριστούν με τσάπα και χειρονακτική εργασία τα ερείσματα ασφαλτοστρωμένων και αγροτικών δρόμων, τα φρεάτια και τα ρέματα της Αράχωβας.

Η δαπάνη για τις παραπάνω εργασίες υπολογίζεται στο ποσό των 1.625,00€, πλέον Φ.Π.Α. 23% 373,75€, συνολικής δαπάνης 1.998,75 €.


 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon