Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28,Τ.Κ. 32005

Τηλ. 2267350101, FAX : 22670-22063

E-MAIL:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δίστομο 30/12/2014

Αριθ. Πρωτ. :11088

 

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση συντήρησης και επισκευής δικτύου αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Αράχωβας».


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 693

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α’ 114/8-6-06) «Κ.Δ.Κ.», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. 263Α) άρθρο 20 παράγραφος 13.
  2. Την με αριθμό 5 (αριθμ. πρωτ. 7243/5-2-2009) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα γενικών υποθέσεων «Παρέχονται οδηγίες για εφαρμογή διατάξεων άρθρων 18, 20, και 21 του Ν. 3731/08».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α).
  4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών.
  5. Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθμ. 266/2013 απόφαση Δ.Σ. προϋπολογισμού του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας χρήσης 2014 και με αριθμ. πρωτ. 2610/255330/31-12-2013 επικύρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.
  6. Την υπ’ αριθμ. 220/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση διενέργειας προμηθειών - υπηρεσιών του Δήμου».
  7. Την τροποποιημένη πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (ΑΔΣ 243/2014) του Δήμου με ΚΑ 25/6262.011 και με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Αράχωβας» ποσού 20.000,00 ευρώ.
  8. Την από 03-10-2014 τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από τον υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, Λαγογιάννη Χαράλαμπο, σχετικά με την ανάθεση συντήρησης και επισκευής δικτύου αποχέτευσης, καθώς και το ύψος της σχετικής δαπάνης.
  9. Τη διάθεση πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή με αριθμ. απόφασης: 134/2014.
  10. Την άμεση ανάγκη συντήρησης και επισκευής δικτύου αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Αράχωβας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.  Εγκρίνουμε την από 03-10-2014 Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Β. Την απευθείας ανάθεση στον ΡΑΠΤΗ Θ. ΛΟΥΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ.: 070453669 και Δ.Ο.Υ.: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, των εργασιών συντήρησης και επισκευής στο δίκτυο αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Αράχωβας και συγκεκριμένα των εργασιών αντικατάστασης τμήματος υπονόμου, ο οποίος είναι από τσιμεντοσωλήνα και παρουσιάζει ρωγμές με αποτέλεσμα την διάχυση των λυμάτων, στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση.

Η δαπάνη για τις παραπάνω εργασίες υπολογίζεται στο ποσό των 396,72 €, πλέον Φ.Π.Α. 23% 91,25 €, συνολικής δαπάνης 487,97 €.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon