Home ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ Δ.Α.Α. Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΛ ΑΡΑΧΟΒΑΣ

Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

image002ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28,Τ.Κ. 32005

Τηλ. 2267350101, FAX : 22670-22063

E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δίστομο, 22/07/2020

Α.Π.:    5084             

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 327 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ


Τμήμα I : Αναθέτων φορέας

Ι.1          Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

Αναθέτουσα αρχή    :    Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας


Οδός                                             

:

10ης Ιουνίου 28

Ταχ.Κωδ.

:

32005, Δίστομο

Τηλ.

:

2267350133-267350110

Telefax

:

2267022063

E-mail          

:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Πληροφορίες

:

Λαγογιάννης Χαράλαμπος

Κοπανιάς Γεώργιος


Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης

II.1.      Περιγραφή:

Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΛ ΑΡΑΧΟΒΑΣ»

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:  Νομός Βοιωτίας (NUTS: EL641).

II.2.      Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:

Ο Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας προτίθεται, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ακαθάρτων του οικισμού της Αράχοβας, να προβεί στην κατασκευή νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), κατόπιν κατάργησης της υφιστάμενης, σε οικόπεδο παραχωρηθέν στο Δήμο μας για τον σκοπό αυτό. Η ανάγκη κατάργησης της υφιστάμενης ΕΕΛ και της κατασκευής νέας έχει προκύψει από το γεγονός ότι η υφιστάμενη ΕΕΛ είναι Εγκατάσταση υπερεικοσαετούς κατασκευής και λειτουργίας, η οποία ευρίσκεται εντός οικιστικής ζώνης (Δ΄ ζώνη οικισμού Αράχοβας), καθιστώντας αδύνατη κάθε προσπάθεια επέκτασης και αναβάθμισής της. Επομένως, για την κατασκευή της νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αράχοβας είναι αναγκαία η εκπόνηση των απαραίτητων επιμέρους μελετών (στις κατηγορίες 13-Μελέτες Υδραυλικών Έργων, 09-Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές, 18-Χημικοτεχνικές Μελέτες και 27-Περιβαλλοντικές Μελέτες) σε επίπεδο προμελέτης.

[CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών]

II.3.      Προεκτιμώμενη αμοιβή:

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 58.648,90 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

1. 24.303,26 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων)

2. 11.436,06 € για μελέτη κατηγορίας 09 (Μελέτες ΗΜ Έργων)

3. 1.260,29 € για μελέτη κατηγορίας 18 (Μελέτες ΧΜ Έργων)

4. 13.999,43 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)

και 7.649,86 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

II.4.      Διάρκεια της σύμβασης:

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού  αντικειμένου ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες.

 

Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1.        Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής στο συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 337 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.

Με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου χορηγείται στον ανάδοχο έντοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Για τη χορήγηση μεγαλύτερου ύψους προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.

III.2.        Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων / Πρόγραμμα «Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης και Εκτέλεσης Έργων των Ο.Τ.Α.» και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

III.3.        Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων», στην κατηγορία μελέτης 09 «Μελέτες ΗΜ Έργων», στην κατηγορία μελέτης 18 «Μελέτες ΧΜ Έργων», στην κατηγορία μελέτης 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες» και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει (α) οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, (β) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και (γ) πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας, και περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης.

 

Τμήμα IV : Διαδικασία

IV.1.        Είδος διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης:

Είδος διαδικασίας: Συνοπτική διαδικασία του άρθρου 327 του ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

 

IV.2.        Προθεσμίες:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04/08/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ

Εναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές ισχύουν για δέκα (10) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών του επομένου άρθρου.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1.        Έγγραφα σύμβασης:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τις 22/07/2020 στα γραφεία του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 22/07/2020   στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα (http://www.daa.gov.gr/).

Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την 28/07/2020, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 31/07/2020.

VI.2.        Ενστάσεις:

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του αναθέτοντος φορέα, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6.1 και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6.1, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ο αναθέτων φορέας αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 333Α και 127 του Ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του αναθέτοντος φορέα, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον όργανο.

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 6.1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης του αναθέτοντος φορέα που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας του αναθέτοντος φορέα, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α 8). 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 6.1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α 8).

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Ιωάννης Σταθάς

 

 

 

 

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς έπειτα από συνεννόηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (10ης Ιουνίου 28, Ταχ. Κωδ. : 32005, Δίστομο, Τηλ. : 2267350133-267350110, Telefax : 2267022063, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , κος Λαγογιάννης Χαράλαμπος, Κοπανιάς Γεώργιος), στις εργάσιμες ώρες και μέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία (μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο).

 

 

 

 

 

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon

Χρήσιμα τηλέφωνα

 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

10ης Ιουνίου 28

Δίστομο, Τ.Κ. 32005
Τηλ: 22673 50100      
Fax: 22670 22063


Κοινότητα Διστόμου

Τηλ: 22673 50100
http://www.daa.gov.gr

e-mail: info@daa.gov.gr

 

kep

Κ.Ε.Π.: 22670 29000

Fax: 22670 29001

Αρχαιολογικό Μουσείο
Τηλ. 22670 22000

ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΝΑΖΙΣΜΟΥ

Tηλ. 22673 50130,
e-mail:
dimuseum1944@gmail.com

 


 Στείρι

Στείρι, Τ.Κ. 32100

Τηλ: 22670 22161
Fax: 22670 22123

Μουσείο Οσίου Λουκά

Τηλ: 22670 22797


Κοινότητα Αράχωβας

Αράχωβα, Τ.Κ. 32004

Τηλ: 22673 50200, 22670 31250

Υπηρεσίες

Διοικητική: 22673 50201

Οικονομική: 22673 50207

Tεχνική:  22673 50203

Τηλέφωνο Προέδρου: 22673 50210, 50211

Fax: 22673 50250

e-mail: arachova@daa.gov.gr

http://www.arachova.gr

 

ΚΔΕΤΠΔΑΑ & Μονομετοχική Α.Ε. Δήμου ΔΑΑ

22670 31630, 31262

Fax: 22670 29170

e-mail: detpa@arahova.gr

K.E.Π. 22670 29125, 22673 50205, 22673 50212

Fax: 22673 50250


Κοινότητα Αντίκυρας

25ης Μαρτίου & Αθ. Διάκου

Αντίκυρα, Τ.Κ. 32012

Τηλ: 22670 41474

Fax: 22670 41485

e-mail: antikyra@otenet.gr  

http://www.antikyra.gr

K.E.Π: 22670 41024, 41025

Fax: 22670 29315

Βοήθεια στο σπίτι:

22670 29320, 29304


Κέντρο Υγείας Διστόμου

Τηλέφωνο Γραμματείας

2267022222

2267350010

2267350011

2267022222

Fax: 2267022791

32005, Δίστομο, Βοιωτία

ky.distomo@dypethessaly.gr


Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

Διστόμου: 22670 22275

Παρ. Διστόμου: 22670 41312

Αράχωβας: 22670 31281


Αστυνομικά Τμήματα

Α.Τ. Διστόμου: 22670 22100

Α.Τ. Αράχωβας: 22670 31333
Α.Τ. Παραλίας: 22670 42220, 41222