Νέα της Aυτοδιοίκησης

Home ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ Δ.Α.Α. Ανακοινώσεις-Ψηφίσματα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 - 5189
Ανακοινώσεις

Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

 

image002

                       

                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

ΔΙΣΤΟΜΟ  27/07/2020

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5189 

 

 

Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28 32005 ΔΙΣΤΟΜΟ

Πληροφορίες: κα Φωτίου, κ. Μπαντούνας
Τηλ: 22673-50119 & 50106

FAX: 22670-22063 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α), και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17 Α).
 2. Tις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 54Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ. Α716.3.2018).
 6. Τις διατάξεις τουάρθρου 61 του Ν. 4674 (ΦΕΚ 53/Α711 -3-2020).
 7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'75/31-3-2020), όπως κυρώθηκε με τοΝ. 4684/2020 (ΦΕΚ 86 Α725-04-2020).
 8. Την υπ’ αριθμ. 34/20.02.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για Παιδικούς Σταθμούς».
 9. Την υπ’ αριθ. 1645/27.02.2020 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 10. Την υπ. αριθ. πρωτ.1572/320027/10.03.2020 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 11. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./103/12348/16.07.2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.
 12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45683/20.07.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους».
 13. Την υπ’ αριθμ. 108/22.07.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπήςτου Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας με θέμα: «Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔΟΧ για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου», με την υπ’ αριθμ. πρωτ. βεβαίωση6424/04-09-2020 περί κάλυψης αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών από δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ με διαδικασίες του Δήμου.
 14. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας (ΦΕΚ 2181/Β'/29.09.2011) και την υπ’ αριθμ. πρωτ.5186/27-7-2020 βεβαίωση του Δημάρχου περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 15. Την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» και την άσκηση των δραστηριοτήτων του από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Διστόμου -Αράχοβας -Αντίκυρας (ΦΕΚ 2184/Β '/12.10.2015).


Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, που εδρεύει στο Δίστομο Ν. Βοιωτίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon

Χρήσιμα τηλέφωνα

 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

10ης Ιουνίου 28

Δίστομο, Τ.Κ. 32005
Τηλ: 22673 50100      
Fax: 22670 22063


Κοινότητα Διστόμου

Τηλ: 22673 50100
http://www.daa.gov.gr

e-mail: info@daa.gov.gr

 

kep

Κ.Ε.Π.: 22670 29000

Fax: 22670 29001

Αρχαιολογικό Μουσείο
Τηλ. 22670 22000

ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΝΑΖΙΣΜΟΥ

Tηλ. 22673 50130,
e-mail:
dimuseum1944@gmail.com

 


 Στείρι

Στείρι, Τ.Κ. 32100

Τηλ: 22670 22161
Fax: 22670 22123

Μουσείο Οσίου Λουκά

Τηλ: 22670 22797


Κοινότητα Αράχωβας

Αράχωβα, Τ.Κ. 32004

Τηλ: 22673 50200, 22670 31250

Υπηρεσίες

Διοικητική: 22673 50201

Οικονομική: 22673 50207

Tεχνική:  22673 50203

Τηλέφωνο Προέδρου: 22673 50210, 50211

Fax: 22673 50250

e-mail: arachova@daa.gov.gr

http://www.arachova.gr

 

ΚΔΕΤΠΔΑΑ & Μονομετοχική Α.Ε. Δήμου ΔΑΑ

22670 31630, 31262

Fax: 22670 29170

e-mail: detpa@arahova.gr

K.E.Π. 22670 29125, 22673 50205, 22673 50212

Fax: 22673 50250


Κοινότητα Αντίκυρας

25ης Μαρτίου & Αθ. Διάκου

Αντίκυρα, Τ.Κ. 32012

Τηλ: 22670 41474

Fax: 22670 41485

e-mail: antikyra@otenet.gr  

http://www.antikyra.gr

K.E.Π: 22670 41024, 41025

Fax: 22670 29315

Βοήθεια στο σπίτι:

22670 29320, 29304


Κέντρο Υγείας Διστόμου

Τηλέφωνο Γραμματείας

2267022222

2267350010

2267350011

2267022222

Fax: 2267022791

32005, Δίστομο, Βοιωτία

ky.distomo@dypethessaly.gr


Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

Διστόμου: 22670 22275

Παρ. Διστόμου: 22670 41312

Αράχωβας: 22670 31281


Αστυνομικά Τμήματα

Α.Τ. Διστόμου: 22670 22100

Α.Τ. Αράχωβας: 22670 31333
Α.Τ. Παραλίας: 22670 42220, 41222