Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

image002

                       

                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΔΙΣΤΟΜΟ  21/08/2020

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28 32005 ΔΙΣΤΟΜΟ

 

 

Τηλ.: 22673-50101 FAX: 22670-22063

E-MAIL:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Πληροφορίες: κα Φωτίου, κ. Μπαντούνας

Αρ. Πρωτ.: 5814

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2020
για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων


Ο ΔΗΜΟΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147)
2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν
5. Την ΚΥΑ 50175/07.08.2020 (ΦΕΚ 3324/07.08.2020 τεύχος Β’) «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου».
6. Την ΚΥΑ 51938/18.08.2020 (ΦΕΚ 3447/18.08.2020 τεύχος Β’): Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (Β’ 3324).
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.08.2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 52360/19.08.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων» και σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Δήμων και θα καλυφθεί μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών με σχετική αναμόρφωση, η διαδικασία της οποίας δεν κωλύει τη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού.
9. Τις ανάγκες των Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας


Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας,και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κατεβάστε από εδώ την πλήρη ανακοίνωση pdf

Και από εδώ την σχετική αίτηση word

 

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon