Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

            image002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                    

ΔΙΣΤΟΜΟ 23/08/2017


                  Αρ. Πρωτοκόλλου: 28

Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28 32005 ΔΙΣΤΟΜΟ

Τηλ.: 22673-50115 FAX: 22670-22063

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ: 8/2017

ΘΕΜΑ: 1

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 14 /2017

       Στο Δίστομο, σήμερα, 23/08/2017 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημαρχείου, επί της οδού 10ης Ιουνίου 28, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας μετά από προφορική πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για πρόσληψη 1 (μιας) θέσης ΥΕ Καθαρίστριας στο Νηπιαγωγείο Αράχοβας.»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 συμβούλων ήταν παρόντες 9 σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Λαγός (Πρόεδρος)

Γεώργιος Αγγελόπουλος

Λουκάς Τρόκας

Παναγιώτα Φουντά

Γεώργιος Κοσκινάς

Ανδρέας Ράπτης

Χαρίκλεια Τρομπούκη

Ιωάννης Γαμβρίλης

Δημήτριος Τσαπλαρής

ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα  για πρόσληψη 1 (μιας) θέσης ΥΕ Καθαρίστριας στο Νηπιαγωγείο Αράχοβας με σύμβαση μίσθωσης έργου και έχοντας υπ’ όψιν:

1.Τις διατάξεις του Ν.4186(ΦΕΚ Α 193/17-09-2013 «Καθαρισμός σχολικών μονάδων».
2.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ τ.Α 159/2012)
3. Τις διατάξεις του Ν. 4002/2011 άρθρο 69 παρ. γ.1
4. Τις διατάξεις των άρθρων 113 παρ. 5 του Ν 1892/1990 (101 Ά) και άρθρο 5 παρ. 15 του Ν1894/90 (110 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 παρ. 4 του Ν 3577/2007 και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν.3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 119 Α΄),
5. Τις διατάξεις του παρ. 1 του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 4452/17 (ΦΕΚ 17/15.02.2017 τεύχος Α')

Μετά την εισήγηση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

Να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη μιας (1) καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τον καθαρισμό αιθουσών του Νηπιαγωγείου Αράχοβας

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή είναι :


1. Αίτηση

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

5. Εκκαθαριστικό Εφορίας έτους 2016

6. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για την απόδειξη της ανεργίας

7. Αποδεικτικά στοιχεία για προβλήματα αναπηρίας

8. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας


Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΚΕΠ Αράχοβας ( κ. Κεφάλα Βιολέττα) από την Πέμπτη 24/08/2017 έως και την Τετάρτη 29/08/2017. Οι αιτήσεις θα πρωτοκολληθούν  από την Α/Θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχείο Διστόμου και  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως παρακάτω:

   

                                                      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 


 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΟΣ

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon