Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

.             image002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                    

ΔΙΣΤΟΜΟ 10/08/2016


                  Αρ. Πρωτοκόλλου: 18

Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28 32005 ΔΙΣΤΟΜΟ

Τηλ.: 22673-50115 FAX: 22670-22063

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2016

Στο Δίστομο, σήμερα, 10/08/2016 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημαρχείου, επί της οδού 10ης Ιουνίου, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας μετά από προφορική πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη για πρόσληψη 1 (μιας) θέσης ΥΕ Καθαρίστριας στο Νηπιαγωγείο Αράχωβας

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 συμβούλων ήταν παρόντες  9 σύμβουλοι, δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Λαγός (Πρόεδρος)

 

Γεώργιος Αγγελόπουλος

 

Ιωάννης Γαμβρίλης

 

Λουκάς Τρόκας

 

 Παναγιώτα Φουντά

 

Γεώργιος Κοσκινάς

 

Δημήτριος Τσαπλαρής

 

Ανδρέας Ράπτης

 

Χαρίκλεια Τρομπούκη

 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

 

            Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα και έχοντας υπ’ όψιν:

1) Το αριθμ. 98840/Δ4/2-09-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.

2) Τις αριθμ. 98687/Δ4/2-09-2011, 98301/Δ4/ 1-09-2011 αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

3) Τα άρθρα, 69 του Ν. 4002/2011, 113 του Ν. 1892/1990, 5 του Ν. 1894/1990, 35 του Ν. 3577/2007 και το άρθρο 36 του Ν. 3699/2008.

 

Μετά την εισήγηση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

 

Να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη μιας (1) καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τον καθαρισμό αιθουσών του Νηπιαγωγείου Αράχωβας.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή είναι :


1) Αίτηση

2) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

5) Εκκαθαριστικό Εφορίας έτους 2016

6) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για την απόδειξη της ανεργίας

7) Αποδεικτικά στοιχεία για προβλήματα αναπηρίας

8) Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

9) Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΚΕΠ Αράχωβας (κ. Κατσιάμπα Θεοδώρα) από την Πέμπτη 11/08/2016 έως και την Παρασκευή 19/08/2016. Οι αιτήσεις θα πρωτοκολληθούν  από την Α/Θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας.

 

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχείο Διστόμου και  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 


 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΟΣ

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon