Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αρίθμ. 15/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας,

Αρ. Απόφασης: 271/2013

ΘΕΜΑ:  Μετονομασία οδού.

Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΟΥ

Στο Δίστομο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2013 και ώρα 9:00 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ. 11112 – 9/12/2013 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, στο Δήμαρχο, στα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε, παρόντος και του κ. Δημάρχου Πατσαντάρα Ιωάννη, ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 18 μέλη:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1)  Σύρου Ελένη (Πρόεδρος)

1)  Τσαφώνιας Δημήτριος

2)  Ληξουριώτης Χαράλαμπος Φ.

2)  Γιαννέλος Ευστάθιος

3)  Μίχος Ιωάννης

3)  Σαμουήλ Γεώργιος

4)  Τρομπούκη-Βαρσάμη Χαρίκλεια

4)  Πράγιας Λεωνίδας

5)  Ζώη-Φανουράκη Βασιλική

5)  Γιαννέλος Θωμάς

6)  Ληξουριώτης Χαράλαμπος Ι.

6)  Παπαστάθης Παναγιώτης

7)  Οικονομάκης Παναγιώτης

7)  Γρανιτσιώτη Ευαγγελία

8)  Μπεζεντές Γεώργιος

8)  Δημάκας Νικόλαος

9)  Κομνάς Σπυρίδων

9)  Ζάκκας Λουκάς

10) Ανδρίτσος Ιωάννης

Οι οποίοι δεν προσήλθαν

11) Ταγκαλάκη Γεωργία

αν και προσκλήθηκαν νόμιμα

12) Λουκά-Μπελίτσα Παναγιού

13) Παπαϊωάννου Στέφανος


14) Μπούρας-Λύρας Νικόλαος


15) Βαλαούρας Νικόλαος

 16) Κοτρογιάννου-Φουντά Παναγιώτα

 17) Γαμβρίλης Ιωάννης

 18) Πάστρας Ιωάννης
 

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Σοφία Φωτίου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 9:00 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14. αρμοδιότητα των ΟΤΑ είναι μεταξύ άλλων και η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3463/06 "Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών", όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12:

 

"Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν:

 

α. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού- Οικονομικού ή ο προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού ή ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού Βορείου Αιγαίου ή Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος.

 

β. Δύο εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της.

 

γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. H Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε επίπεδο νομού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία."

 

Το συμβούλιο τοπικής κοινότητας Διστόμου με την αριθ. 29/2013 εισήγησή του προτείνει την μετονομασία της οδού Αναπαύσεως από το ύψος της οικίας Σωτήρη Νταραδήμα μέχρι τον περιφερειακό δρόμο του Διστόμου σε οδό Γεωργίου Ανδριτσοπούλου ως φόρο τιμής για τον δολοφονημένο - στο σημείο αυτό - αρχιφύλακα.

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Πρόεδρος προτείνει στο Συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά.


Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

 

- Το άρθρο 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14,

- Το άρθρο 8 του ν. 3463/06,

- Την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12,

- Την 29/13 εισήγηση του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Διστόμου,

- Την αριθμ. 1/2013 σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/06,

 

Αποφασίζει ομόφωνα


Την μετονομασία της οδού Αναπαύσεως από το ύψος της οικίας Σωτήρη Νταραδήμα μέχρι τον περιφερειακό δρόμο του Διστόμου σε οδό Γεωργίου Ανδριτσοπούλου ως φόρο τιμής για τον δολοφονημένο - στο σημείο αυτό - αρχιφύλακα.

 

Η απόφαση πήρε αριθμό 15/271/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ελένη Σύρου

Ληξουριώτης Χαράλαμπος Φ.

Μίχος Ιωάννης

Τρομπούκη-Βαρσάμη Χαρίκλεια

Ζώη-Φανουράκη Βασιλική

Ληξουριώτης Χαράλαμπος Ι.

Οικονομάκης Παναγιώτης

Μπεζεντές Γεώργιος

Κομνάς Σπυρίδων

Ανδρίτσος Ιωάννης

Ταγκαλάκη Γεωργία

Λουκά-Μπελίτσα Παναγιού

Παπαϊωάννου Στέφανος

Μπούρας-Λύρας Νικόλαος

Βαλαούρας Νικόλαος

Κοτρογιάννου-Φουντά Παναγιώτα

Γαμβρίλης Ιωάννης

Πάστρας Ιωάννης


 

Ακριβές Απόσπασμα 12 Δεκεμβρίου 2013

Ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon