Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας,

Αρ. Απόφασης: 265/2013

ΘΕΜΑ:  Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου.

Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

Στο Δίστομο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2013 και ώρα 7:00 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ. 10290 – 18/11/2013 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, στο Δήμαρχο, στα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε, παρόντος και του κ. Δημάρχου Πατσαντάρα Ιωάννη, ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 19 μέλη:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1)  Σύρου Ελένη (Πρόεδρος)

1)  Ζώη-Φανουράκη Βασιλική

2)  Ληξουριώτης Χαράλαμπος Φ.

2)  Ληξουριώτης Χαράλαμπος Ι.

3)  Μίχος Ιωάννης

3)  Κομνάς Σπυρίδων

4)  Τσαφώνιας Δημήτριος

4)  Πράγιας Λεωνίδας

5)  Τρομπούκη-Βαρσάμη Χαρίκλεια

5)  Γιαννέλος Θωμάς

6)  Γιαννέλος Ευστάθιος

6)  Παπαστάθης Παναγιώτης

7)  Οικονομάκης Παναγιώτης

7)  Δημάκας Νικόλαος

8)  Μπεζεντές Γεώργιος

8)  Γαμβρίλης Ιωάννης

9)  Ανδρίτσος Ιωάννης

Οι οποίοι δεν προσήλθαν

10) Ταγκαλάκη Γεωργία

αν και προσκλήθηκαν νόμιμα

11) Λουκά-Μπελίτσα Παναγιού


12) Παπαϊωάννου Στέφανος

13) Μπούρας-Λύρας Νικόλαος


14) Σαμουήλ Γεώργιος


15) Βαλαούρας Νικόλαος

 16) Γρανιτσιώτη Ευαγγελία

 17) Κοτρογιάννου-Φουντά Παναγιώτα

 18) Πάστρας Ιωάννης
 19) Ζάκκας Λουκάς
 

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Σοφία Φωτίου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 7:00 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 

Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγιώτης Οικονομάκης και είπε τα εξής: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012).

 

Σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου προμηθειών ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην εκτέλεση των παρακάτω προμηθειών και υπηρεσιών για να καλύψει τις ανάγκες του και για της οποίες έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στους ανάλογους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου:


ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

20.7135.010

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

2.950,00

30.6693.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

5.320,00

25.6693.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

450,00

10.6693.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

1.200,00

20.6693.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

5.530,00

30.7131.002

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥ-ΕΚΠΟΜΠΗΣ

15.000,00

30.6662.008

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥ-ΕΚΠΟΜΠΗΣ

9.600,00

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια των εν λόγω προμηθειών και υπηρεσιών και να καθορίσει ως τρόπο εκτέλεσής τους τον με απ’ ευθείας ανάθεση.

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 

- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010,

- Την εγκύκλιο 6/5021/25.1.2007 του ΥΠΕΣ,

- Την αριθμ. 3048/25.9.2012 χορήγηση εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας,

 

Αποφασίζει ομόφωνα

  1. Εγκρίνει τη διενέργεια των προμηθειών και υπηρεσιών όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και για τις οποίες έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στους ανάλογους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου.
  2. Τρόπος διενέργειας θα είναι ο με απ’ ευθείας ανάθεση.

Η απόφαση πήρε αριθμό 13/265/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ελένη Σύρου

Ληξουριώτης Χαράλαμπος Φ.

Μίχος Ιωάννης

Τσαφώνιας Δημήτριος

Τρομπούκη-Βαρσάμη Χαρίκλεια

Γιαννέλος Ευστάθιος

Οικονομάκης Παναγιώτης

Μπεζεντές Γεώργιος

Ανδρίτσος Ιωάννης

Ταγκαλάκη Γεωργία

Λουκά-Μπελίτσα Παναγιού

Παπαϊωάννου Στέφανος

Μπούρας-Λύρας Νικόλαος

Σαμουήλ Γεώργιος

Βαλαούρας Νικόλαος

Γρανιτσιώτη Ευαγγελία

Κοτρογιάννου-Φουντά Παναγιώτα

Πάστρας Ιωάννης

Ζάκκας Λουκάς

 

Ακριβές Απόσπασμα 11 Δεκεμβρίου 2013

Ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon