Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28,Τ.Κ. 32005

Τηλ. 2267022320 & 2267022633, FAX : 22670-22063

E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αριθμ. Πρωτ. :839

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2012

Στο Δίστομο, σήμερα, Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από την 912/23-01-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 2012 Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας .

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Δήμαρχος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 4 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Μίχος Ιωάννης
 1. Οικονομάκης Παναγιώτης
 1. Μπούρας Νικόλαος
 1. Παπαϊωάννου Στέφανος

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Ντάφου Βασιλική, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

ΘΕΜΑ: 1 - AΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 1/2012

Σύμφωνα με την παράγραφο γ’ του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 «Η Εκτελεστική καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και έχει την ευθύνη υλοποίησης του».

Στις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:

«4. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

5. Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.»

Με βάση τα παραπάνω τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων Διστόμου, Αράχωβας, Αντίκυρας και της τοπικής κοινότητας Στειρίου και με τις υπ’ αριθ. 1/2012, 8/2012, 2/2012 και 1/2012 αποφάσεις τους αντίστοιχα υπέβαλλαν στην Εκτελεστική Επιτροπή τις εισηγήσεις τους σχετικά με τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στα διοικητικά όρια της καθεμίας.

Τα έργα που αναφέρονται στο Τεχνικό πρόγραμμα χαρακτηρίζονται ως Συνεχιζόμενα ή νέα, με ποσό στον προϋπολογισμό την πίστωση του 2012. Επίσης αναφέρεται και η πηγή χρηματοδότησης για το καθένα (ίδιους πόρους, ΣΑΤΑ, ΥΠ.ΕΣ., κ.λ.π.)

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

 • την εισήγηση του Δημάρχου,

 • τις παρ.4 και 5 του άρθρου 86

 • την περίπτ.γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010.

 • περιπτ. γ’ άρθρο 11 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 18183/02-04-2007 όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με την 5694/03-02-2011 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.

 • την υπ’ αριθ. 1/2012 απόφαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διστόμου για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην περιοχή.

 • την υπ’ αριθ. 8/2012 απόφαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αράχωβας για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην περιοχή.

 • την υπ’ αριθ. 2/2012 απόφαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην περιοχή.

 • την υπ’ αριθ. 1/2012 απόφαση του συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Στειρίου για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην περιοχή.

 •  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την κατάρτιση του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας για το έτος 2012, όπως αυτό έχει ως εξής και την εισήγηση του στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012

Α/Α

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

1

1.000,00

Ανακατασκευή κτιρίου Παλαιού Λυκείου σε ΚΑΠΗ και Κέντρο Ενημέρωσης

Νέο

2

1.000,00

Ασφαλτόστρωση δρόμων Περιστεράς Παραλίας Διστόμου

Νέο

3

1.000,00

Διαμόρφωση - Ασφαλτόστρωση κόμβου Κέντρου Υγείας Διστόμου

Νέο

4

4.336,53

Ηλεκτροφωτισμός και περίφραξη γηπέδου Διστόμου

Συνεχιζόμενο

5

6.000,00

Κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου στη δεξαμενή "ΦΥΛΑΚΙΟ" Διστόμου

Συνεχιζόμενο

6

8.935,31

"Κατασκευή Ταχυδιυλιστηρίου στην υδρευτική δεξαμενή "ΚΑΣΤΡΙ" Διστόμου" Σύμβαση 426800,28

Συνεχιζόμενο

7

3111,84

Δημοτική Οδοποιία

Συνεχιζόμενο

8

12.633,18

Περίφραξη χώρου στάθμευσης Δημαρχείου

Συνεχιζόμενο

9

4817,73

Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης στο Τρίγωνο Μνημείου

10

1.000,00

Εφαρμογή Σχεδίου πόλεως στον ΚΧ εμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου Διστόμου

Νέο

11

22.578,99

Επέκταση - Ηλεκτροδότηση ταχυδιυληστηρίου

Απαίτηση ΔΕΗ

12

12.600,00

Διάνοιξη Αντιστήριξη Δημοτικής Οδού ΟΤ22

Νέο

13

6.984,59

Ανακατασκευή Προαυλίου Χώρου Ναού Κοιμητηριού

Συνεχιζόμενο

14

5.000,00

Κατασκευή παροχών σύνδεσης στο αρδευτικό δίκτυο της ΤΣΕΡΕΣΙ Διστόμου

Δεν Έχει Δημοπρατηθεί

15

3.000,00

Ανακατασκευή Αποχέτευσης στο Στενό του Μουσείου

Νέο

16

12.600,00

Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Γυμνασίου

Νέο

17

1.000,00

Κατασκευή Γηπέδου Tennis

Νέο

18

12.600,00

Κατασκευή Τοιχίου Προστασίας Γηπέδου Ποδοσφαίρου και περιμετρικό στραγγιστηριο

Νέο

19

1.000,00

Διαμορφώσεις Εισόδων οικισμού

20

6.000,00

Αντικατάσταση Στυλων Φωτισμού

21

10.000,00

Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Αγίου Νικολάου

22

1.000,00

Πλακόστρωση στο πάρκο Ι. Σφουντούρη

23

1.000,00

Κατασκευή Στάσεων Επιβατών ΚΤΕΛ Δίστομο Στειρι

24

12.600,00

Επέκταση Αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Διστόμου Στειρίου

25

12.600,00

Επέκταση Ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Διστόμου Στειρίου

26

12.600,00

Επέκταση Φωτισμού στη Δημοτική Ενότητα Διστόμου Στειρίου

27

1.000,00

Διαμόρφωση Κτηρίου της Εταιρίας Δελφοί-Δίστομο σε Δημοτικό Γυμναστηρίου

28

1.000,00

Κατασκευή Δεξαμενής Άρδευσης στην θέση Διασκελο

29

50000,00

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας

30

50000,00

Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων

278.998,17

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΙΡΙΟΥ

31

12.600,00

Ηλεκτροφωτισμός Πλατείας Αγ. Νικόλαου

32

12.600,00

Διαμόρφωση χώρου Αγ. Συμεων

33

12.600,00

Διαμόρφωση χώρου Πνευματικού Κέντρου

37.800,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

34

15.000,00

Υποδομές οδού Δελφών και παρακαμπτήριων οδών

35

133.708,23

Υδροδότηση Ζεμενού

36

74.368,55

Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων παράλληλα με την επέκταση δικτύου ύδρευσης

37

69.533,05

Τσιμεντοστρώσεις δηµοτικών οδών Δήµου Αράχωβας

38

12.600,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑ ΠΗΓΑΔΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ

39

12.600,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΕΣ

40

12.600,00

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΗΣ ΑΠΑΝΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

41

5.436,60

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΟΡΙΑΝΗ

42

12.156,00

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΖΕΜΕΝΟΥ

43

46.540,40

Συμπληρωτικές εργασίες δικτύου ύδρευσης Δήµου Αράχωβας

44

12.000,00

Κατασκευή προσαγωγού στο βιολογικό

45

56.245,97

Εκσυγχρονισμός Δημοτικών Σφαγείων Αράχωβας

46

7.207,80

Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΑ

47

3.480,00

Συμπληρωτικές εργασίες ηλεκτροφωτισµού στο γήπεδο ΑΡΆΧΩΒΑΣ

48

4.059,00

Συντήρηση - ανάπτυξη κήπων

49

8.900,00

Μελέτη ανάπλασης κεντρικής οδού Δελφών

50

8.900,00

Μελέτη χωρου στάθμευσης και πλατεία ΞΕΝΙΑ

51

8.900,00

Μελέτη ανάπλασης όψεων κτιρίων και οδού Αράχωβας

52

8.900,00

Μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντα χώρου Μνημείου Πύργου Ωρολογίου

53

14.615,08

Μελέτη ΓΠΣ επί του συνόλου της Διοικ. Περιφέρειας Αράχωβας και τροποποίηση του υπάρχοντος ΓΠΣ

54

25.000,00

Κατασκευή σκάλας στην περιοχή ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ και στην περιοχή ΚΟΥΜΟΥΛΑ

55

12.600,00

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή ΑΦΑΝΟΣ

56

6.500,00

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης σε 3 περιοχές επί της ΕΟ Λιβαδειάς Δελφών

57

12.600,00

Κατασκευή και επέκταση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στον οικισμό του Αγίου Γεωργίου

58

12.600,00

Κατασκευή και επέκταση δικτύου αποχέτευσης από συνοικία ΡΙΤΣΑ έως ΜΕΛ

59

20.000,00

Τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου ΔΕ Αράχωβας

60

12.600,00

Διάνοιξη δρόμου στην περιοχή Μπαπασούκα

61

40.000,00

Ανάπλαση Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Αράχωβας

62

15.000,00

Ανακατασκευή δρόμου από συνοικία Ρίτσα έως Αγιο Γιάννη στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής

63

20.000,00

Κατασκευή παιδικών χαρών Κούκουρα και Dolce Vita

64

12600,00

Κατασκευή σκεπής στην αίθουσα αρχείου και στην αίθουσας του Δημοτικού θεάτρου στην περιοχή Dolce Vita

65

1000,00

Επισκευή δημοτικών οδών-πεζοδρομίων

66

5000,00

Ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Λιβαδείου

67

5000,00

Ηλεκτροφωτισμός Επ.Ο Αράχωβας - Επταλόφου από Dolce Vita έως οικία Τόγκα

68

20000,00

Καθαρισμός δεξαμενών ελαιώνα

69

15000,00

Εφαρμογή μελέτης άρδευσης στην δεξαμενή Μοσχονοβός

70

1000,00

Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ στην περιοχή Σταυρός

71

2000,00

Κατασκευή φυλακίου Πυρόσβεσης

72

6000,00

Μελέτη αποχέτευσης στην περιοχή Λιβαδίου

73

5000,00

Ανάπλαση χώρου στάθμευσης στα Μαύρα Λιθάρια

74

6000,00

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης για την λειτουργία των σφαγείων

75

1000,00

Μελέτη και κατασκευή του δικτύου άρδευσης από δεξαμενή Πλατανιά

76

15000,00

Ολοκλήρωση συστήματος διαχείρισης ύδρευσης Αράχοβας

77

15000,00

Εγκατάσταση πιλοτικά υδρομέτρων με σύστημα τηλεμέτρησης

78

6000,00

Επισκευή γυμναστηρίου Γυμνασίου

79

4000,00

Συντήρηση ξύλινων επιφανειών στο Δημαρχείο Αράχοβας και στις Καμάρες

80

6000,00

Έργα διαμόρφωσης αιθουσών στο Λύκειο Αράχοβας

830.250,68

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

81

308.316,78

Αξιοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων - έργα βελτίωσης υπαρχόντων (κλειστό Γυμναστήριο) Μελέτη Υπηρεσίας 757406,66 623125,64 Σύμβαση

Συνεχιζόμενο

82

183.185,08

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Συνεχιζόμενο

83

1.000,00

Βελτίωση & ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Αντίκυρας

Νέο

84

166.927,88

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αντίκυρας

Συνεχιζόμενο

85

20.000,00

Εσωτερική οδοποιία οικισμού Αντίκυρας

Νέο

86

20.000,00

Δημοτική Οδοποιία Αντίκυρας

Νέο

87

5.000,00

Επέκταση & Ανάπλαση Νεκροταφείου-Κατασκευή οστεοφυλακείου Αντίκυρας

Νέο

88

5.000,00

Κατασκευή πεζόδρομου Αντίκυρας- Άσπρων Σπιτιών

Νέο

89

2.000,00

Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης από ‘Άσπρα- Σπίτια έως την είσοδο Αντίκυρας

Νέο

90

2.000,00

Διαμόρφωση παραλίας Κούτρου Αντίκυρας

Νέο

91

2.000,00

Ασφαλτόστρωση δρόμου Αγ.Ισιδώρου – Κούτρος Αντίκυρας

Νέο

92

2.000,00

Κατασκευή κρηπιδώματος & διαμόρφωση ανατολικής παραλίας Αντίκυρας

Νέο

93

6.984,59

Μετατόπιση περίφραξης αεροπορίας

Νέο

94

6.984,59

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης αγροτικού δρόμου στον Αγ. Ισίδωρο

Νέο

95

6.984,59

Διαμόρφωση αγροτικού δρόμου στην θέση ‘’Αλτσερνιάδες’’

Νέο

96

1.000,00

Κατασκευή αμφιθεάτρου στην ‘’ΚΕΦΑΛΗ’’ Αντίκυρας

Νέο

97

12.000,00

Επέκταση αύλειου χώρου στο Γυμνάσιο Ανίκυρας

Νέο

98

1.000,00

Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό Γήπεδο Αντίκυρας

Νέο

99

12.000,00

Μικρά τεχνικά αγροτική οδοποιίας

Νέο

100

10.000,00

Αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή Βαθύρέμα Αντίκυρας

Νέο

101

6.984,59

Διαμόρφωση και Ανάπλαση Παραλιών Αγ.Ισιδώρου

Νέο

102

6.984,59

Καθαρισμός ρεμάτων Αντικυρας

Νέο

103

6.984,59

Αποκατάσταση τμήματος Δημοτικής οδοποιίας στην Θέση Κωνσταντίνα

Νέο

104

6.984,59

Εκσκαφές χανδάκων για την αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης

Νέο

105

1.000,00

Καθαρισμός Δεξαμενής άνωθεν Γηπέδου

106

1.000,00

Υπογειοποιηση δικτύου ΔΕΗ οδού Ποσειδώνος

804.321,87

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Πιστό απόσπασμα

Δίστομο……………

Ο Δήμαρχος

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon