Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

 

image002

                   

                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

 

 

 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α.

 

 

                   

ΑΔΑ: Ψ45ΚΟΞ0Α-4Δ5

Α.Π. 37/2019

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ 

«ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

 

 

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση «ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό) προϋπολογισθείσας δαπάνης : 148.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος.

 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

YΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

08 - 04 - 2019

 

Τρίτη

08 - 04 - 2019

Ώρα 08:00 π.μ.

 

Τετάρτη 

02 - 05 - 2019

Ώρα 14:00

 

 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2.400,00 €

Λεπτομέρειες των όρων Διακήρυξης καθώς και η σχετική μελέτη διατίθενται σε έντυπη μορφή από την Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας (Δίστομο 10ης Ιουνίου) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή σε ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.daa.gov.gr

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. 

 

 

 

Ιωάννης Γεωργακός

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - 19PROC004749034pdf

 

ΜΕΛΕΤΗ 02/2019 - pdf

ΤΕΥΔ - word

 

 


Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon