Νέα της Aυτοδιοίκησης

Home ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
Ανακοινώσεις

Αξιολόγηση Χρήστη: / 13
ΧείριστοΆριστο 

Πράξεις και Πιστοποιητικά

Απο τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Διστόμου, μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση των παρακάτω αδειών - πιστοποιητικών.

Μπορείτε να απευθυνθείτε και στο Κ.Ε.Π. του Δήμου μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικάεπιλέξτε και κάντε κλικ στον αντίστοιχο τίτλο.

bulletΛηξιαρχείο

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου, πρέπει ν΄αναφέρεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου.
Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό
Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) μέχρι και την 100η (εκατοστή) ημέρα δηλώνεται με την καταβολή προστίμου (χαρτόσημο 4,40e). Μετά την εκατοστή ημέρα δηλώνεται με καταβολή προστίμου 13,21e χαρτόσημο σε διπλότυπο είσπραξης (επιπλέον 20% ΟΓΑ).Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως
1. Δελτίο γέννησης από την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό.
2. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από τη διενέργεια του γάμου των γονέων.
3. Δελτία ταυτότητας των γονέων.
4. Ληξιαρχική καρτέλα ή οικογενειακό βιβλιάριο.
5. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Ληξιαρχική Πράξη Ονοματοδοσίας
Ληξιαρχική Πράξη Ονοματοδοσίας
Η δήλωση ονοματοδοσίας τέκνου είναι προαιρετική, αλλά αμετάκλητη από τη στιγμή που θα διενεργηθεί και δηλώνεται προ της βαπτίσεως του παιδιού.
Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός, ο οποίος όμως απαραίτητα πρέπει να φέρει μαζί του έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.
Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους.
Ληξιαρχική Πράξη Βαπτίσεως
Ληξιαρχική Πράξη Βαπτίσεως
Κάθε βάπτιση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου, πρέπει ν΄αναφέρεται στο Ληξιαρχείο.
Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 90 (ενενήντα) ημερών από τη διενέργειά της.
Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Από την 90η ημέρα, μέχρι και την 180η με χαρτόσημο 4,40e. Μετά την 180η ημέρα, με καταβολή προστίμου (Χαρτόσημο σε διπλότυπο είσπραξης δημοσίου ταμείου) 13,21e.
Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Βαπτίσεως.
1. Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.
2. Ταυτότητα του δηλούντα.
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει ν΄αναφέρεται στο Ληξιαρχείο.
Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 40 (σαράντα) ημερών από την τέλεσή του.
Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Από την 40η ημέρα, μέχρι και την 130η με χαρτόσημο 4,40e. Μετά την 130η ημέρα, με καταβολή προστίμου (Χαρτόσημο σε διπλότυπο είσπραξης δημοσίου ταμείου) 13,21e.
Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο).
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου.
1. Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους.
2. Ταυτότητες των συζύγων.
Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
Ο θάνατος ατόμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού.
Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 24 ωρών από το γεγονός.
Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Δηλώνεται με εισαγγελική έγκριση, αν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, από την 24η ώρα και μέχρι την 30η ημέρα, ενώ μετά την 30η ημέρα δηλώνεται με δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που δεν έχει ενταφιασθεί, δηλώνεται κανονικά, ανεξάρτητα αν πέρασαν οι 24 ώρες από τον θάνατο.
Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παρεβρέθηκε στο θάνατο ή ο εργολάβος του Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).
'Αδεια Ταφής
Η υπηρεσία του Ληξιαρχείου χορηγεί βεβαίωση ότι συντάχθηκε Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, για την έκδοση της αδείας ταφής από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου ή της Κοινότητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ως άνω υπόχρεοι είναι δυνατό να εκδόσουν άδεια για ενταφιασμό πριν από την σύνταξη της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, οφείλουν όμως μέσα σε δύο μέρες να στείλουν έγγραφη δήλωση μαζί με το πιστοποιητικό θανάτου στο Ληξιαρχείο για την καταχώρηση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου:
. Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο.Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του θανόντος.
. Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος τη Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.
. Η Αστυνομική ταυτότητα, καθώς και το εκλογικό βιβλιάριο του θανόντος ή της θανούσης.
Διορθώσεις Ληξιαρχικών Πράξεων
Διορθώσεις Ληξιαρχικών Πράξεων
Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:
. Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση:
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω: 1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου.
3. Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα.
4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.
. Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος.Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε ενδεικτικά μόνο ν΄αναφέρουμε δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν, λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν, όπως Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης, Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων, Πιστοποιητικό γάμου από Ι. Μητρόπολη, κ.λ.π. Για κάθε περίπτωση δίδονται οδηγίες από το αρμόδιο τμήμα.
. Σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς κανόνες διορθώνονται με έγκριση του Ληξίαρχου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και με την προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών, όπως στην παραπάνω αναφερόμενη περίπτωση. Τη διόρθωση αιτείται ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική πράξη ή ο έχων αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.
Μεταβολές Ληξιαρχικών Πράξεων
Μεταβολές Ληξιαρχικών Πράξεων
Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.
Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και είναι:
1. Διαζύγιο.
2. Ακύρωση γάμου.
3. Προσβολή πατρότητας.
4. Ύπαρξη ή μη σχέσης γονέα και τέκνου.
5. Εκούσια αναγνώριση χωρίς γάμο γεννημένου τέκνου.
6. Δικαστική αναγνώριση γεννημένου τέκνου χωρίς γάμο.
7. Υιοθεσία.
8. Λύση υιοθεσίας.
9. Προσδιορισμός ή προσθήκη επωνύμου τέκνου.
10. Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος.
11. Αλλαγή επωνύμου.
12. Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος.
13. Κτήση ελληνικής ιθαγένειας.
14. Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου έγγαμης γυναίκας.
15. Πρόσδοση πατρώνυμου ή μητρώνυμου.
16. Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου.
Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο του Δήμου δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών και υπογραφής αυτών. Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76.
Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων
Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων
Από τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων, Γάμων και Θανάτων εκδίδονται και χορηγούνται αντίγραφα ή αποσπάσματα, για κάθε νόμιμη χρήση.
Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ως άνω Ληξιαρχικών Πράξεωνδικαιούνται να ζητήσουν οι εξής
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
. Ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, οι γονείς του ή οι συγγενείς Α' βαθμού.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ
. Οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
. Οι συγγενείς Α' βαθμού ή (ο/η) σύζυγος.
Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:
. έχει έννομο συμφέρον.
. ενεργεί κατ' εξουσιοδότηση των δικαιούχων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι:
1. Αίτηση.
2. Ταυτότητα του αιτούντος ή επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητάς του.
3. Ληξιαρχική καρτέλα ή Ληξιαρχικό οικογενειακό βιβλιάριο, τα οποία έχουν χορηγηθεί από την Υπηρεσία.
4. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
5. Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου.
Επανάκτηση πατρικού επωνύμου έγγαμης γυναίκας.
Επανάκτηση πατρικού επωνύμου έγγαμης γυναίκας .
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση της ενδιαφερομένης, στο ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί ο γάμος.
2. Αστυνομική ταυτότητα της ίδιας.
3. Υπεύθυνη δήλωση.
Δήλωση Υιοθεσίας
Δήλωση Υιοθεσίας
Η υιοθεσία δηλώνεται στο τόπο κατοικίας του υιοθετούντος και συντάσσεται νέα ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του υιοθετημένου.Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του ασκούντος την γονική μέριμνα
2. Δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας
3. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της δικαστικής απόφασης
4. Αρχική ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης των υιοθετησάντων
6. Ληξιαρχική πράξη γάμου των υιοθετησάντων
7. Αστυνομικές ταυτότητες των υιοθετησάντων
Δήλωση Διαζυγίου
Δήλωση Διαζυγίου
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Διαζευκτήριο της αρχιεπισκοπής πρωτότυπο (για θρησκευτικό γάμο).
2. Απόφαση διαζυγίου και πιστοποιητικό τελεσιδικίας ίδιου πρωτοδικείου πρωτότυπο (για πολιτικό γάμο).
Η δήλωση γίνεται από ένα εκ των δύο διαζευγμένων με την ταυτότητά του, εντός 40 ημερών.

bulletΔημοτολόγιο

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης.
Για την έκδοση ενός πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση και ταυτότητα του ενδιαφερομένου.
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/1986, μόνον όταν ο ενδιαφερόμενος ζητά να πιστοποιηθεί πρόσθετο στοιχείο το οποίο δεν προκύπτει από το Δημοτολόγιο (π.χ αν μια χήρα από το θάνατο του συζύγου της διατελεί ακόμα σε χηρεία, αγαμία ενήλικων ατόμων, κ.λ.π.).
. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει στην αίτησή του να δηλώσει το λόγο για τον οποίο ζητά το εν λόγω πιστοποιητικό (π.χ απαλλαγή πρώτης κατοικίας, χορήγηση δανείου, πρόσληψη στο Δημόσιο, κ.λ.π.).
Στην κατηγορία των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, συμπεριλαμβάνονται και τα πιστοποιητικά συντηρήσεως μελών, που εκδίδονται κυρίως για τους εργαζόμενους στην Αλλοδαπή. Για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών ζητούνται πρόσθετα στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο (απόκομμα συντάξεως του συντηρούντος, αποδείξεις ενοικίων, κ.λ.π.).
Πιστοποιητικό Αποδοχής Κληρονομιάς
Πιστοποιητικό Αποδοχής Κληρονομιάς
Τα πιστοποιητικά πλησιεστέρων συγγενών εκδίδονται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης.
Η έκδοση ενός πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών, χορηγείται μετά το θάνατο κάποιου ατόμου, για διευθέτηση των περιουσιακών στοιχείων του αποθανόντος και δικαιούται να το ζητήσει μόνο ο πλησιέστερος συγγενής. Ο πλησιέστερος συγγενής αποκλείει τον απώτερο. Δηλαδή αν ζητήσει ο πλησιέστερος συγγενής πιστοποιητικό, δεν δικαιούται να ζητήσει το πιστοποιητικό αυτό άλλος συγγενής.
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση και ταυτότητα του ενδιαφερομένου.
2. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου από το Ληξιαρχείο του Δήμου, εφόσον ο θάνατος είναι πρόσφατος και δεν έχει ενημερωθεί υπηρεσιακά το Δημοτολόγιο.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/1986, που συντάσσεται από τον πλησιέστερο συγγενή του αποθανόντος.
Οι κληρονόμοι του αποθανόντος πρέπει ν΄αναφέρονται όλοι στην οικογενειακή μερίδα αυτού. Εάν δεν αναφέρονται, τότε η υπηρεσία δίδει αρνητική απάντηση στον ενδιαφερόμενο, δηλαδή ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού λόγω ελλιπών στοιχείων στην οικογενειακή μερίδα και κατόπιν, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκδίδεται από το Δικαστήριο Κληρονομητήριο.
. Κατά περίπτωση μπορούν να ζητηθούν εκτός των ανωτέρω και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία.
Μεταδημοτεύσεις
Μεταδημοτεύσεις
Για να μεταδημοτεύσει κάποιος στο Δήμο, μπορεί να εξυπηρετηθεί από τη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο στην εν λόγω Διεύθυνση είναι τα παρακάτω:
. Για έγγαμους:
1. Αιτήσεις και των δύο ενδιαφερόμενων (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης) ή αν υπάρχουν και ενήλικα παιδιά, αιτήσεις και αυτών μαζί με σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις άρθρου 8, Ν. 1599/1986 περί αγαμίας τους.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα που μεταδημοτεύουν (Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει ν΄αναφέρονται για αμφότερους τους συζύγους, ο βαθμός γάμου, τα Ληξιαρχικά Στοιχεία Γάμου, καθώς και ο τρόπος κτήσης ιθαγένειας. Στην περίπτωση που δεν αναφέρονται τα Ληξιαρχικά Στοιχεία Γάμου και ο Βαθμός Γάμου, απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη γάμου από το Ληξιαρχείο όπου έχει καταγραφεί ο γάμος).
3. Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν, στο Δήμο . Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία κάθε πρόσφορου μέσου (λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, εκκαθαριστικά εφορίας κλπ) που χρονολογείται τουλάχιστον από διετίας, καθώς και ενός προσφάτου. Τα αποδεικτικά στοιχεία συνοδεύονται και από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για τη συνεχή από διετίας κατοικία του στο Δήμο.
4. Βεβαίωση περί τουλάχιστον διετούς μόνιμης κατοικίας από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου οι ενδιαφερόμενοι κατοικούν. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να είναι μία για το σύζυγο και τη σύζυγο, ξεχωριστή όμως για κάθε ενήλικο παιδί. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο αντίστοιχο Αστυνομικό Τμήμα.
. Για άγαμους:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης).
2. Ατομικό Πιστοποιητικό Γεννήσεως του ενδιαφερόμενου - με πλήρη στοιχεία - από το Δήμο ή την Κοινότητα που αυτός ανήκει (Μητρώο Αρρένων, ακριβή ημερομηνία γέννησης, θρήσκευμα, χρόνος και τρόπος κτήσεως Ελληνικής Ιθαγένειας).
3. Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν, στο Δήμο. Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία κάθε πρόσφορου μέσου (λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, εκκαθαριστικά εφορίας κλπ) που χρονολογείται τουλάχιστον από διετίας, καθώς και ενός προσφάτου. Τα αποδεικτικά στοιχεία συνοδεύονται και από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για τη συνεχή από διετίας κατοικία του στο Δήμο.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/1986 περί αγαμίας.
. Για διαζευγμένους:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης).
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα που αυτός μεταδημοτεύει (Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει ν΄αναφέρεται, ο βαθμός γάμου, τα Ληξιαρχικά Στοιχεία Γάμου, καθώς και ο τρόπος κτήσης ιθαγένειας. Θα πρέπει επίσης οπωσδήποτε ν΄αναφέρεται η λύση του γάμου, τόσο η πολιτική όσο και η θρησκευτική, εφόσον ο γάμος είναι θρησκευτικός. Όταν ο γάμος είναι πολιτικός, απαιτείται μόνο η πολιτική του λύση με δικαστική απόφαση, η οποία όμως απαραίτητα θα πρέπει να έχει γίνει αμετάκλητη. Στην περίπτωση που δεν αναφέρονται τα Ληξιαρχικά Στοιχεία Γάμου και η λύση του γάμου στο πιστοποιητικό, απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη γάμου από το Ληξιαρχείο όπου έχει καταγραφεί ο γάμος, με καταχωρημένη στο περιθώριο τη λύση του γάμου).
3. Εφόσον ο ένας εκ των δύο συζύγων είναι δημότης του Δήμου μας και δεν υπάρχουν παιδιά, κατατίθενται αυτά τα δικαιολογητικά μόνον και μεταφέρεται ο/η σύζυγος σε νέα Ονομαστική Μερίδα, λόγω διαζυγίου. Εάν υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών, για να γραφούν αυτά ανάλογα στην ονομαστική μερίδα της/του συζύγου. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται και η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού των δύο γονέων, καθώς και της δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συνεναιτικό) ή μόνον η δικαστική απόφαση επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄αντιδικία.
4. Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν, στο Δήμο . Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία κάθε πρόσφορου μέσου (λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, εκκαθαριστικά εφορίας κλπ) που χρονολογείται τουλάχιστον από διετίας, καθώς και ενός προσφάτου. Τα αποδεικτικά στοιχεία συνοδεύονται και από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για τη συνεχή από διετίας κατοικία του στο Δήμο.
Πολιτικοί Γάμοι
Πολιτικοί Γάμοι
Για τη διενέργεια πολιτικού γάμου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνο από τη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους, για τον καθένα χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 του Π. Δ/τος 391/1982 και τα άρθρα 1350 και 1505 του Ν.Δ/τος 1329/1983, είναι τα παρακάτω:
1. Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου (ειδικό έντυπο υπάρχει στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης, Τμήμα Πολιτικών Γάμων).
2. Παράβολο χαρτοσήμου 15 Ευρώ (ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί το παράβολο από μία ΔΟΥ).
3. Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο και απλή φωτοτυπία τους.
4. Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του ενδιαφερομένου.
5. Αν δεν έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη γέννησης για κάποιον από τους δύο συζύγους, ή έχουν καταστραφεί τα αρχεία, προσκομίζεται πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία αυτός ανήκει.
6. Δικαστική Απόφαση για ανήλικους κάτω των 18 ετών, για την άδεια γάμου.
7. Δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/1986 στην οποία θα συμπληρώνεται το εξής κείμενο:
¨Είμαι κάτοικος του Δήμου ............. και δεν συντρέχει στο πρόσωπό ή στις σχέσεις μου με το άτομο που πρόκειται να παντρευτώ κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 και 1360 του αστικού κώδικα τα οποία ορίζουν αντίστοιχα ότι:
1. Εμποδίζεται ο γάμος, όταν οι μελλόνυμφοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
2. Εμποδίζεται ο γάμος στον ανίκανο για δικαιοπραξία,
3. Εμποδίζεται ο γάμος στο πρόσωπο που τελεί υπό δικαστική αντίληψη χωρίς τη συναίνεση του αντιλήπτορα,
4. Εμποδίζεται η τέλεση άλλου γάμου πριν λυθεί αμετάκλητα ή ακυρωθεί ο υπάρχον γάμος,
5. Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αίματος, κατ΄ευθεία γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και του 4ου βαθμού,
6. Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας κατ΄ευθεία γραμμή, απεριόριστα , εκ πλαγίου δε μέχρι και του 3ου βαθμού,
7. Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ του υιοθετημένου και αυτού που τον υιοθέτησε ή των κατιόντων του. Το κώλυμα υπάρχει και μετά τη λύση της υιοθεσίας). Ο γάμος που πρόκειται να συνάψω είναι ο ... (βαθμός Γάμου)."
8. Μία ολόκληρη ημερήσια τοπική εφημερίδα, στην οποία θα έχει δημοσιευθεί η αγγελία του γάμου, και όπου θα φαίνεται ο τόπος κατοικίας.
9. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, προσκομίζεται το διαζευκτήριο ή η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας, προσκομίζεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου.
10. Συμπλήρωση δήλωσης προσδιορισμού επωνύμου παιδιών από τους μελλονύμφους, όταν ο γάμος θα γίνει στο Δήμο.

Για την περίπτωση που ο ένας των μελλονύμφων είναι αλλοδαπός, απαιτείται:
1. Αντί της υπεύθυνης δήλωσης, βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (μεταφρασμένη και επικυρωμένη).
2. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα (άδεια παραμονής, πράσινη κάρτα, βίζα κλπ.)
3. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
4. Φωτοτυπία διαβατηρίου επικυρωμένη από δικηγόρο.
5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
6. Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
7. Τα ξενόγλωσσα κείμενα σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης "APOSTILLE" για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης. Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (τμήμα διεθνών σχέσεων).
8. Επίσημη μετάφραση των ξένων κειμένων στα Ελληνικά, θεωρημένη είτε από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, είτα από Έλληνα δικηγόρο.
Σημείωση: Η άδεια γάμου εκδίδεται σε 7 ημερολογιακές ημέρες, από τον Δήμο του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
Πολιτογράφηση
Πολιτογράφηση
Για να πολιτογραφηθεί κάθε αλλοδαπός, είτε αλλογενής, είτε ομογενής στο Δήμο, θα πρέπει να απευθυνθεί στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που χρειάζεται να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο στην εν λόγω Διεύθυνση, είναι τα παρακάτω:
1. Αίτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών - Διεύθυνση Ιθαγένειας, δια του Δημάρχου (σχετικό έντυπο υπάρχει στην Υπηρεσία).
2. Τέσσερις (4) φωτογραφίες έγχρωμες.
3. Δύο (2) μάρτυρες Έλληνες με τις ταυτότητές τους (ΟΧΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ).
4. Παράβολο ύψους 1.467,35e (εξαιρούνται οι Ομογενείς).
5. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, επικυρωμένο από δικηγόρο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών (όλες οι σφραγισμένες και γραμμένες σελίδες).
6. Μετάφραση του διαβατηρίου από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο, εφόσον δεν είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες.
7. Aδεια παραμονής ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο νόμιμης παραμονής του στη Χώρα (που να μην έχει λήξει) και απλή φωτοτυπία του.
8. Πιστοποιητικό γέννησης ή βάπτισης. Το ξενόγλωσσο κείμενο σφραγισμένο με σφραγίδα Χάγης (Apostille) - για τα κράτη που είναι στη Συνθήκη της Χάγης. Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο πιστοποιητικό από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας έκδοσης ή από το προξενείο της χώρας προέλευσης στην Ελλάδα. Η επίσημη μετάφραση του κειμένου μόνο από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο.
9. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους, επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
10. Σημείωμα δακτυλοσκόπησης από το Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του.
11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για όσους είναι έγγαμοι με Έλληνα ή με Ελληνίδα).
12. Υπεύθυνη δήλωση με το παρακάτω κείμενο:
"... Δηλώνω υπεύθυνα ότι ενημερώθηκα από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος 2910/2001, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία Πολιτογράφησής μου, ειδικότερα δε για την χρονική προϋπόθεση που απαιτείται."
Καθορισμός Ιθαγένειας
Καθορισμός Ιθαγένειας
Για τον καθορισμό της ιθαγένειας κατοίκων εξωτερικού στο Δήμο, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εξυπηρετηθεί από τη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης.
Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα Ελληνικών Προξενικών ή Ξένων Διαβατηρίων για όλα τα άτομα, για τα οποία ζητείται καθορισμός Ιθαγένειας (τα φωτοαντίγραφα των διαβατηρίων θα περιλαμβάνουν όλες τις σελίδες του πρωτότυπου Διαβατηρίου, πλην των λευκών).
2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ισχυρής άδειας παραμονής για τους ενήλικες που είναι κάτοχοι μόνο ξένων διαβατηρίων (εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα).
3. Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως (για όλα τα μέλη της οικογένειας).
4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των ιδίων (εφόσον είναι έγγαμοι).
5. Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών.
6. Πιστοποιητικά εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια των γονέων του αιτούντος (και, εφόσον αυτοί δεν είναι γραμμένοι, των παππούδων).
7. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων (και παππούδων αν οι γονείς δεν είναι γραμμένοι σε Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια).
8. Πιστοποιητικά εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια του ή της συζύγου (για τους έγγαμους).
. Κατά περίπτωση θα υποβάλλεται κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα χρειασθεί, όπως αντίγραφα δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, λύσεως γάμου, αναγνώριση παιδιού, απόφαση του Υπουργείου περί καθορισμού ή ανάκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας των γονέων του αιτούντος.
. Οι κάτοικοι εξωτερικού δύνανται να καταθέτουν τα ως άνω δικαιολογητικά στα Ελληνικά Προξενεία του τόπου διαμονής τους.

Για άρρενες:
Για τους άρρενες κατοίκους εξωτερικού που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και είναι αδήλωτοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου, απαραίτητη προϋπόθεση για τον καθορισμό της Ελληνικής Ιθαγένειάς τους είναι η εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων. Η περιγραφή της απαραίτητης διαδικασίας που πρέπει να λάβει χώρα προκειμένου να γίνει εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων ενός Αδήλωτου, για ν΄αποκτήσει κατόπιν την Ελληνική Ιθαγένεια, γίνεται στην επιλογή εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων στις παραγράφους με τίτλους ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ και ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ.Με την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου, η Ελληνική ιθαγένεια αποκτάται αυτόματα.
Πιστοποιητικά Εγγραφής στο Δημοτολόγιο
Πιστοποιητικά Εγγραφής στο Δημοτολόγιο
Για πιστοποιητικά εγγραφής στο δημοτολόγιο, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εξυπηρετηθεί από τη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης.
. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει την ταυτότητά του και να καταθέσει αίτηση, όπου θα αναφέρει την Υπηρεσία όπου θα κατατεθεί το πιστοποιητικό.
. Τα περισσότερα από τα πιο πάνω πιστοποιητικά έχουν αντικατασταθεί με τη χρήση επικυρωμένου φωτοαντιγράφου ταυτότητας, σύμφωνα με το νόμο 1599/86 και το νόμο 2690/99.
Νέα Οικογενειακή Μερίδα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από τη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης.
Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται:
. λόγω γάμου
. λόγω διαζυγίου
. για άλλες αιτίες
Α. Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω γάμου.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους για τη μεταφορά σε νέα Οικογενειακή Μερίδα λόγω γάμου είναι τα παρακάτω:
1. Αίτηση - δήλωση γάμου (υπάρχει στην Υπηρεσία).
2. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
3. Στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν είναι δημότης μας, απαιτείται επιπρόσθετα πιστοποιητικό γέννησής του για ενδεικτική εγγραφή ή μεταδημότευση (ανάλογα με την επιλογή του ενδιαφερομένου) στο Δήμο.
4. Στην περίπτωση που ο μη δημότης σύζυγος έχει τελέσει και άλλον/άλλους γάμους, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία σύστασης - λύσης των προηγούμενων γάμων του.
B. Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω διαζυγίου.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους για τη μεταφορά σε νέα Οικογενειακή Μερίδα λόγω διαζυγίου είναι τα παρακάτω:
1. Αίτηση (υπάρχει στην Υπηρεσία).
2. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχωρημένη στο περιθώριο τη λύση του Γάμου (Δικαστική Απόφαση και Διαζευκτήριο εάν ο γάμος ήταν θρησκευτικός).
3. Εάν υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών, για να γραφούν αυτά ανάλογα στην ονομαστική μερίδα της/του συζύγου. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται και η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού των δύο γονέων, καθώς και της δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συνεναιτικό) ή μόνον η δικαστική απόφαση επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄αντιδικία.
Γ. Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται και για άλλες αιτίες (π.χ. απόκτηση εκτός γάμου τέκνου, υιοθεσία τέκνου κ.α.).
Στις περιπτώσεις αυτές τα δικαιολογητικά διαφέρουν για κάθε περίπτωση και κρίνεται προτιμότερο οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή απευθείας με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημοτικής Κατάστασης.
Νέα Οικογενειακή Μερίδα
ΝΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από τη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης.
Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται:
α) λόγω γάμου
β) λόγω διαζυγίου
γ) για άλλες αιτίες
Α. Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω γάμου.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους για τη μεταφορά σε νέα Οικογενειακή Μερίδα λόγω γάμου είναι τα παρακάτω:
1 Αίτηση - δήλωση γάμου (υπάρχει στην Υπηρεσία).
2 Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
3 Στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν είναι δημότης μας, απαιτείται επιπρόσθετα πιστοποιητικό γέννησής του για ενδεικτική εγγραφή ή μεταδημότευση (ανάλογα με την επιλογή του ενδιαφερομένου) στο Δήμο Δαύλειας.
4 Στην περίπτωση που ο μη δημότης σύζυγος έχει τελέσει και άλλον/ άλλους γάμους, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία σύστασης - λύσης των προηγούμενων γάμων του.
B. Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω διαζυγίου.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους για τη μεταφορά σε νέα Οικογενειακή Μερίδα λόγω διαζυγίου είναι τα παρακάτω:
1 Αίτηση (υπάρχει στην Υπηρεσία).
2 Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχωρημένη στο περιθώριο τη λύση του Γάμου (Δικαστική Απόφαση και Διαζευκτήριο εάν ο γάμος ήταν θρησκευτικός).
3 Εάν υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών, για να γραφούν αυτά ανάλογα στην ονομαστική μερίδα της/του συζύγου. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται και η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού των δύο γονέων, καθώς και της δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό) ή μόνον η δικαστική απόφαση επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄αντιδικία.
Γ. Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται και για άλλες αιτίες (π.χ. απόκτηση εκτός γάμου τέκνου, υιοθεσία τέκνου κ.α.).Στις περιπτώσεις αυτές τα δικαιολογητικά διαφέρουν για κάθε περίπτωση και κρίνεται προτιμότερο οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή απευθείας με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημοτικής Κατάστασης.
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για κάθε νόμιμη χρήση
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για κάθε νόμιμη χρήση
Αφορά βεβαίωση μονίμου κατοικίας στα όρια του Δήμου μας για κάθε νόμιμη χρήση πλην αυτής της μεταδημοτεύσεως. Η βεβαίωση μονίμου κατοικίας για μεταδημότευση στο Δήμο μας, εκδίδεται αποκλειστικά από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου μας.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
2. Φωτοτυπία ταυτότητας.
3. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Εκκαθαριστικού εφορίας ή Φορολογικής Δήλωσης σε περίπτωση προστατευμένου μέλους.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στο Δήμο με τα στοιχεία της διεύθυνσης.

Χορήγηση Πιστοποιητικού Πλησιεστέρων Συγγενών
Χορήγηση Πιστοποιητικού Πλησιεστέρων Συγγενών
Το ανωτέρω πιστοποιητικό εκδίδεται από τον δήμο στον όποιο ήταν κανονικά εγγεγραμμένος ο θανών. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης για την χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού έχουν: τα άτομα που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη, όσοι έχουν εξουσιοδότηση από αυτούς που έχουν έννομο συμφέρον.
Για την έκδοση του Πιστοποιητικού απαιτείται:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
3. Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986 από δύο πολιτών για τους πλησιέστερους συγγενείς του θανόντος εκ των οποίων ο ένας μπορεί να είναι ο αιτών.
Χορήγηση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας
Χορήγηση Πιστοποιητικού Εντοπιότητα
Εκδίδεται για δημότες εγγεγραμμένους στα Δημοτολόγια του Δήμου μας.
Για έκδοση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας απαιτείται:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου

bulletΜητρώα Αρρένων

Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων
Για την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να αποτανθεί στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
. Κάθε άρρεν νέο μέλος οικογενείας, εγγράφεται στα Μητρώα Αρρένων με τη Ληξιαρχική πράξη γέννησής του, την οποία εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους από τη γέννησή του, αποστέλλει σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα το Ληξιαρχείο που συντάσσει την πράξη αυτή.
. Αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα για την εγγραφή του ανηλίκου είναι αυτός στου οποίου το Δημοτολόγιο φέρονται εγγεγραμμένοι οι γονείς του ανηλίκου (Ν. 2119/93)
. Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν εγγραφεί ο ανήλικος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ανηλίκου αδηλώτου.
. Όταν για οποιοδήποτε λόγο ενήλικος δεν είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ενηλίκου αδηλώτου.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ
Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί το ανήλικο - αδήλωτο παιδί στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου, είναι ο πατέρας του να είναι Δημότης του Δήμου.
Για την εγγραφή ανήλικου αδηλώτου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Εγγραφής του πατέρα και της μητέρας.
2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του πατέρα ή της μητέρας του παιδιού.
3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται Προξενική Πράξη ή πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
5. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησής του και επίσημη μετάφρασή του).
6. Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησής της και επίσημη μετάφρασή του).
7. Δύο φωτογραφίες του παιδιού.
8. Αρνητική πράξη καταχώρησης από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησής του παιδιού, όταν η γέννησή του έχει γίνει πριν το έτος 1993.
Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:
1. Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου το παιδί διαμένει.
2. Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου του παιδιού.
3. Εν ισχύ άδεια παραμονής του παιδιού στην Ελλάδα, σε περίπτωση που γεννήθηκε στο εξωτερικό και διαμένει μόνιμα πλέον στη χώρα μας.
4. Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας και αφιξαναχωρήσεων από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας, όπου το παιδί διαμένει.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Εγγραφής του ενδιαφερόμενου.
2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων του ενδιαφερόμενου.
3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται Προξενική Πράξη ή πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών).
4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
5. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησής του και επίσημη μετάφρασή του).
6. Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησής της και επίσημη μετάφρασή του).
7. Δύο φωτογραφίες.
8. Αρνητική πράξη καταχώρησης από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησής του ενδιαφερόμενου, ή από το Δήμο ή την Κοινότητα που πιθανόν οι γονείς έχουν οικογενειακή μερίδα. Η αρνητική αυτή πράξη χρειάζεται, δεδομένου ότι στην περίπτωση εγγραφής ενηλίκου αδηλώτου σε Μητρώα Αρρένων, υπάρχει το δικαίωμα επιλογής του ενηλίκου σε ποιά Μητρώα Αρρένων θα εγγραφεί.
Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:
1. Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει.
2. Πιστοποιητικό Αφιξαναχωρήσεως από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει.
3. Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου.
4. Εν ισχύ άδεια παραμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, σε περίπτωση που γεννήθηκε στο εξωτερικό ή διαμένει μόνιμα πλέον στη χώρα μας.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση θετού πατέρα ή θετής μητέρας.
2. Yπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας, που είναι εγγεγραμμένος ο θετός πατέρας ή η θετή μητέρα.
3. Αρχική Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (Σε περίπτωση γέννησης του παιδιού στο εξωτερικό, ξένο πιστοποιητικό γέννησης και επίσημη μετάφρασή του).
4. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης που συντάχθηκε με το Ν.Δ. 610/70.
5. Δικαστική Απόφαση υιοθεσίας.
6. Δεδικασμένο Ελληνικού Δικαστηρίου της αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας, εφόσον αυτή έχει γίνει στο εξωτερικό.
7. Ψευδώνυμα, σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση δικαστικής απόφασης υιοθεσίας.
8. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του θετού πατέρα.
9. Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της θετής μητέρας.
10. Πιστοποιητικά γέννησης των φυσικών γονέων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, φωτοτυπίες των διαβατηρίων τους και επίσημες μεταφράσεις αυτών.
11. Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.
12. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων.
Διορθώσεις Μητρώου Αρρένων
Διορθώσεις Μητρώου Αρρένων
Για την αλλαγή σε στοιχεία που ήδη βρίσκονται καταχωρημένα σε εγγραφή του Μητρώου Αρρένων, ο ενδιαφερόμενος πρέπει ν΄απευθυνθεί στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης.
ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
2. Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα του ενδιαφερόμενου σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας. Όταν ο πατέρας είναι αλλοδαπός, χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησής του από τη χώρα καταγωγής του, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.
ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟΥ
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
2. Πιστοποιητικό εγγραφής της μητέρας σε Δημοτολόγιο. Όταν η μητέρα είναι αλλοδαπή, χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησής της από τη χώρα καταγωγής της, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.
ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΟΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης - βάπτισης.
ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης - βάπτισης με την αλλαγή του κυρίου ονόματος στο περιθώριο.
3. Δικαστική απόφαση αλλαγής κυρίου ονόματος.
ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
2. Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης - βάπτισης.
ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
1. Αίτηση του υιοθετηθέντος, εφόσον αυτός είναι ενήλικος, ή του υιοθετήσαντος εφόσον είναι ανήλικος.
2. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης υιοθεσίας.
3. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης - βάπτισης του Ν.Δ. 610/70
4. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης - βάπτισης (αρχική) πριν από τη σύνταξη της νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
5. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του θετού πατέρα.
6. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της θετής μητέρας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ανήκουν οι θετοί γονείς).
7. Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.
8. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της φυσικής μητέρας ή εφόσον το παιδί γεννήθηκε κανονικά από νόμιμους συζύγους χρειάζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των φυσικών γονέων.
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
1. Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας ή του αναγνωρίσαντος ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
2. Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης, εφόσον η αναγνώριση είναι δικαστική, απαιτείται αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης Αναγνώρισης.
3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο.
4. Πιστοποιητικό του αναγνωρίσαντος πατρός από Μητρώα Αρρένων.
Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων
Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων
Τα πιστοποιητικά Μητρώου Αρρένων εκδίδονται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το ζητήσει μόνον εφόσον έχει γεννηθεί στο Δήμο και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου.
Μπορεί να ζητηθεί για τους εξής λόγους:
. Για εγγραφή άρρενος μέλους οικογενείας σε Οικογενειακή μερίδα άλλου Δήμου ή Κοινότητας.
. Για πενταετή ανακατάταξη στο Στρατό.
. Για όλες τις Στρατιωτικές Σχολές (Ικάρων, Ευελπίδων, Σ.Σ.Α.Σ., κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/1986, περί αγαμίας, καθώς και μία φωτογραφία. Επίσης, μετά την έκδοσή του, το εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να σφραγιστεί από τη Νομαρχία Βοιωτίας και από την Στρατολογία.
. Για ταυτοπροσωπία, για όσους έχουν υπηρετήσει σε συμμαχικό στρατό.
. Για Προξενικές Αρχές.
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Ταυτότητα

bulletΆδειες Επιχειρήσεων

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Από το Δήμο χορηγείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της εν λόγω αδείας είναι τα παρακάτω:
. Αίτηση του ενδιαφερόμενου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας.
. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
. 15 ευρώ με καταβολή του στο Ταμείο του Δήμου και γραμμάτιο είσπραξης υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας.
. Έγγραφο ότι είναι επιτρεπτή η χρήση του καταστήματος στην περιοχή και δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τις χρήσεις Γης για τα καταστήματα συγκέντρωσης Κοινού (Κέντρα Διασκέδασης - Καφετέριες - Μπαρ - Ταβέρνες και τα παρόμοια), Σούπερ Μάρκετ, Εργαστήρια (Τμήμα πολεοδομικών Μελετών).
. Έγγραφο ότι ο χώρος στον οποίο πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα, είναι χώρος κύριας χρήσης (εάν υπάρχουν υπόγειο ή εσωτερικός εξώστης ή όροφος να αναφέρονται για να προκύπτει έτσι η νομιμότητά τους) (Τμήμα Ελέγχου κατασκευών). Το έγγραφο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από:
o Φωτοαντίγραφο οικοδομικής αδείας.
o Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα.
o Φωτοαντίγραφο εγκεκριμένου σχεδιαγράμματος κάτοψης του χώρου θεωρημένα από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας.
Εάν τα ανωτέρω δεν υπάρχουν, τότε πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
. Έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας ότι το κτίσμα είναι νόμιμο και μη καταδαφιστέο ή ότι υπόκειται σε αναστολή από την κατεδάφιση.
. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δηλώσεως προς την Πολεοδομία για τη νομιμοποίηση του οικήματος, που έχει υποβληθεί σε αυτήν σύμφωνα με το Ν. 728/77 και φέρει επί αυτής σφραγίδα της Πολεοδομίας με προσωρινό τίτλο μη κατεδάφισης. . Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δηλώσεως για νομιμοποίηση, σύμφωνα με το Ν. 1337/83, επί της οποίας θα υπάρχει σφραγίδα της Πολεοδομίας ότι το ακίνητο υπόκειται σε προσωρινή αναστολή από την κατεδάφιση.
. Σχεδιαγράμματα κάτοψης και καθέτου τομής σε τρία (3) αντίτυπα υπό κλίμακα 1:50, τα οποία συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό ή εργοδηγό ή σχεδιαστή, στα οποία θα απεικονίζονται και θα αναγράφονται:
. Οι χώροι του υπό ίδρυση καταστήματος και οι ακριβείς διαστάσεις του (μήκος, πλάτος, ύψος).
. Ο προορισμός του κάθε χώρου (κυρίως αίθουσα, παρασκευαστήριο, λάντζα, κ.λ.π.)
. Οι τυχόν υπαίθριοι χώροι (πεζοδρόμιο - πεζόδρομος), εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και την τοποθέτηση άλλων αντικειμένων από το κατάστημα.
. Τα στοιχεία του εκμεταλλευτή του καταστήματος (που αιτείται την άδεια), τη διεύθυνση του καταστήματος, καθώς και το χαρακτηρισμό αυτού (π.χ. Αναψυκτήριο).
. Τα σχεδιαγράμματα κατά προτίμηση θα συντάσσονται επί ενιαίου φύλλου, με ξεχωριστές κατόψεις κάθε επιπέδου (ισόγειο, εσωτερικός εξώστης, υπόγειο, όροφος).
. Εφόσον υπάρχει εσωτερικός εξώστης (πατάρι), θα αναφέρεται το εμβαδόν και το ύψος αυτού από το δάπεδο και την κορυφή, ανεξάρτητα από το αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι.
. Στα σχεδιαγράμματα για ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ και μικρά καταστήματα τροφίμων, θα σημειώνονται και οι νοητώς χωρισμένοι χώροι που προορίζονται για την εγκατάσταση κάθε τμήματος.
. Στα σχεδιαγράμματα για παντοπωλεία και αποθήκες τροφίμων χονδρικού εμπορίου, θα σημειώνονται και οι νοητώς καθορισμένοι χώροι τοποθέτησης ειδών καθαρισμού - εντομοκτόνων και άλλων, ασχέτων προς τα τρόφιμα, επιτρεπομένων ειδών. Σε περίπτωση εγκατάστασης τεχνικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών, στα σχεδιαγράμματα πρέπει να σημειώνεται με λεπτομέρεια η θέση και το εμβαδόν του χώρου που θα τοποθετηθούν. Ο χώρος θα πρέπει να μην κρίνεται ως δισεπιτήρητος.
. Δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της πολυκατοικίας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με το εξής περιεχόμενο:
Όταν η πολυκατοικία έχει κανονισμό:
"Είμαι Διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού. .............. αρ. ..... οικοδομής όπου στεγάζεται το κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει ως ............... από τον ...................... . Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα έχει κανονισμό, ο οποίος επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος

Όταν η πολυκατοικία δεν έχει κανονισμό:
¨Είμαι Διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού. .............. αρ. ..... οικοδομής όπου στεγάζεται το κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει ως ............... από τον κ. ...................... . Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα δεν έχει κανονισμό και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος¨.Σε περίπτωση ελλείψεως ή αρνήσεως υπογραφής του διαχειριστή, τη δήλωση την κάνει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, γράφοντας το ίδιο ακριβώς κείμενο και προσθέτοντας: "επίσης δηλώνω ότι δεν υπάρχει διαχειριστής ή υπάρχει και αρνείται να υπογράψει". Τo ίδιο κείμενο συμπληρώνεται και για τη χρήση προκηπίου οικοδομής.
. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκατάστασης. Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της, με το εξής περιεχόμενο:
"Είμαι ηλεκτρολόγος εγκατάστασης, κάτοχος της υπ΄ αριθμ. ....... αδείας και από τον έλεγχο στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ενταύθα και στην οδό. .......... αρ. ..... καταστήματος τ ............ βρήκα ότι αυτή είναι ακίνδυνη και ασφαλής". Η συνολική ισχύς της μηχανολογικής εγκατάστασης του καταστήματος είναι μικρότερη των 15 ΗΡ.
. Μισθωτήριο συμβόλαιο (θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.) ή αποδεικτικό κυριότητας του καταστήματος.
. Βεβαίωση πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενη από θεωρημένη μελέτη και Σχεδιάγραμμα.
. Φωτοαντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την εφορία επικυρωμένο (προσκομίζεται μετά την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών).
. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας επικυρωμένο (1η σελίδα και σελίδα λήξεως βιβλιαρίου).
. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας (επικυρωμένο).
. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για καταστήματα του Π.Δ. 180/79: Μπαρ, Σνακ Μπαρ, Κέντρα Διασκέδασης, Καφενεία, Καφετερίες, Αναψυκτήρια, Πιτσαρίες, Αίθουσες διενέργειας τυχερών παιχνιδιών, Μικτά Καταστήματα, Εστιατόρια, Ταβέρνες, Ψητοπωλεία.
Για Εταιρείες Ο.Ε. και Ε.Ε. στοιχεία όλων των εταίρων (φωτοαντίγραφα ταυτότητας, βιβλιαρίου υγείας), ενώ για Εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στοιχεία μελών του Δ.Σ., το Φ.Ε.Κ. που αναφέρεται στη σύσταση και σύνθεση του Δ.Σ. και το πρακτικό του Δ.Σ., από το οποίο να προκύπτει ο Υγειονομικός Υπεύθυνος και τα μέλη που θα εργαστούν στο κατάστημα.
. Αντίγραφο Καταστατικού της Εταιρείας.
. Στην περίπτωση που στον ίδιο χώρο παλαιότερα λειτουργούσε άλλο κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, πρέπει να γίνει κατάθεση της πρωτότυπης παλιάς αδείας, μίας φωτοτυπίας της, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον κάτοχο της αδείας που να λέει ότι: ¨Ζητώ την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. .... αδείας μου, από τον κάτοχό της.". Προκειμένου για εταιρείες απαιτείται και διαλυτικό της εταιρείας.
Για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε υπαίθριο χώρο (πεζοδρόμιο):
. Εφόσον υπάρχει υπαίθριος χώρος, απαιτείται κατά περίπτωση άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου από το Δήμο.
. Συγκατάθεση των ιδιοκτητών με Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 για χρήση κοινόχρηστου χώρου (προκήπιο).
. Για καταστήματα Κρεοπωλεία και Κομμωτήρια απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
. Για Κέντρα Διασκέδασης - Φύλλο υγειονομικού ελέγχου θορύβου από Διεύθυνση Υγιεινής - Βεβαίωση Α.Ε.Π.Ι.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 180/79, όπως ισχύει σήμερα, η Δημοτική Αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση αδείας λειτουργίας κέντρων διασκέδασης, μπαρ, καφενείων, αναψυκτηρίων, πιτσαριών, σνακ μπαρ, αιθουσών διενεργείας τεχνικών παιγνίων και γενικά καταστημάτων στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, κατευθείαν γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες άλλες σχολές.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 1125278/1435/ Τ. και Ε.Φ.ΚΥ Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών απαραίτητη προϋπόθεση για χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, εκτός άλλων, είναι η κύρια είσοδος και έξοδος του καταστήματος να βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) μέτρων από την κύρια είσοδο σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εάν υπάρχει προαύλιο η απόσταση μετράται από την είσοδο ή έξοδο του προαυλίου των σχολείων.
3. Όσα έγγραφα προσκομίζονται σε φωτοτυπίες, πρέπει να είναι επικυρωμένα.
4. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω είναι δυνατόν να συμπληρωθούν με άλλα δικαιολογητικά που θα κριθούν ως απαραίτητα από την Υπηρεσία μας.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
1. Απλή αίτηση, στην οποία αναφέρεται ο προβλεπόμενος επιθυμητός αριθμός των παι-γνιομηχανημάτων ή και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών που πρόκειται να ε-γκατασταθούν στο κατάστημα , αίθουσα ή χώρο, για τον οποίο ζητείται η άδεια. (Χο-ρηγείται από την υπηρεσία με τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών).
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου, από τα προ-βλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 1599/86 (Φ.Ε.Κ. Α/75).
3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αναζήτηση).
4. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνεται ο χώρος πουπρόκειται να εγκατασταθούν τα παίγνια ή τα διασκευασμένα τραπέζια σε κλίμακα1:50 υπογεγραμμένο από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό σε δύο αντίτυπα.Σε περίπτωση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος τα σχεδιαγράμματα θα εί-ναι τα εγκεκριμένα από την αντίστοιχη υγειονομική υπηρεσία στα οποία θα απεικονί-ζεται ο χώρος που προορίζεται για τη διενέργεια των παιγνίων.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότιστα παιγνιομηχανήματα ή και στα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια διεξάγονται και λει-τουργούν αποκλειστικά και μόνο ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια.
6. Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες.
7. Δήλωση απογραφής των παιγνιομηχανημάτων ή και των ειδικά διασκευασμένων τρα-πεζιών, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
8. Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής του τέλους.
9. Προκειμένου περί πολυκατοικίας, αντίγραφο του κανονισμού της από τον οποίο ναπροκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας διενέργειαςψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας, υ-πεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών του ακινήτου,από την οποία να προκύπτει ότι επιτρέπεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσαςδιενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προ της καταβολής των τελών, θα πρέπει να καταθέσετε αίτηση και τα σχε-διαγράμματα της παρ. 4 του παρόντος για προέλεγχο και κατόπιν αυτοψίας, θα σας υπο-δειχθεί ο χώρος τοποθέτησης των ανωτέρω. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπομετατροπή των παιγνιομηχανημάτων ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και η εγκατάστα-ση ή διενέργεια μικτών ή τυχερών παιγνίων επί αυτών. Σε κάθε περίπτωση διενέργειαςμικτών ή τυχερών παιγνίων, εφαρμόζονται ως προς τις κυρώσεις οι σχετικές διατάξειςτου Β.Δ. 29/1971, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 8 του Ν. 2515/97, άρθρο8, παρ. 2 του Ν. 2523 και αυτές περί ψευδούς δηλώσεως του Ν. 1599/86. Στα λειτουρ-γούντα άνευ ειδικού σήματος το πρόστιμο φτάνει στο εξαπλάσιο του τέλους και εφαρμό-ζονται και διοικητικές κυρώσεις.

bulletΒεβαίωση ΤΑΠ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΠ (ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ)
Η βεβαίωση ΤΑΠ (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας) εκδίδεται από το Δήμο. Για την έκδοση βεβαίωσης ΤΑΠ, ο κάτοχος ακινήτου πρέπει να φέρει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.
2. Σχέδια ή τοπογραφικό διάγραμμα ή βεβαίωση μηχανικού που να προκύπτουν τα τετραγωνικά μέτρα εάν και εφόσον αυτά δεν προκύπτουν από την οικοδομική άδεια.
3. Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η.
4. Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου.

Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν, για να εκτιμηθεί το ακριβές σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου, προκειμένου στη συνέχεια να υπολογιστεί επακριβώς το ύψος των ανταποδοτικών τελών (Δημοτικοί Φόροι, Δημοτικά Τέλη), καθώς και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
Η καταβολή των ανταποδοτικών τελών, καθώς και του ΤΑΠ, γίνεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, εφόσον το εν λόγω ακίνητο ηλεκτροδοτείται. Εάν δεν ηλεκτροδοτείται, τότε ο Δημότης πρέπει να προσέλθει στο ως άνω αρμόδιο Τμήμα (προσκομίζοντας μόνο το συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου), προκειμένου να συμπληρώσει τις απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις (διατίθενται από την Υπηρεσία), να υπολογιστούν τα Δημοτικά Τέλη και το ΤΑΠ και να καταβληθούν κατόπιν απ΄ευθείας στο Ταμείο του Δήμου. Πρέπει να σημειωθεί ότι τ΄ανταποδοτικά τέλη βαρύνουν το μισθωτή του εν λόγω ακινήτου, ενώ το ΤΑΠ βαρύνει αποκλειστικώς τον ιδιοκτήτη.

bulletΠολεοδομία

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
1. Δύο (2) φωτογραφίες του ακινήτου όμοιες.
2. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που να δηλώνει ότι το ακίνητό του έχει κατασκευαστεί πριν το 1955.
3. Αντίγραφο συμβολαίου που να φαίνεται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
4. Αν δεν υπάρχει συμβόλαιο, βεβαίωση του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος, που να δηλώνει ότι το ακίνητο έχει κατασκευαστεί πριν το 1955.
Δήλωση Τετραγωνικών Μέτρων Ακινήτου για Ρεύμα
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ
1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.
2. Απόδειξη πληρωμής των δικαιωμάτων σύνδεσης ύδρευσης και αποχέτευσης στον Δήμο.
3. Σχέδια ή τοπογραφικό διάγραμμα ή συμβόλαια ή βεβαίωση μηχανικού που να προκύπτουν τα τετραγωνικά μέτρα εάν και εφόσον αυτά δεν προκύπτουν από την οικοδομική άδεια.

bulletΓραφείο Αλλοδαπών

Θεώρηση εισόδου για οικογενειακή επανένωση
O αλλοδαπός πρέπει να έχει συμπληρώσει δύο (2) χρόνια παραμονής στην Ελλάδα. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Διαβατήριο του αιτούντος.
2. Aδεια παραμονής του αιτούντος.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επικυρωμένο από Ελληνικές προξενικές αρχές, ή APOSTILE από χώρες που έχουν ενταχθεί στην σύμβαση της Χάγης.
4. Βιβλιάριο υγείας ανανεωμένο.
5. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου των μελών της οικογένειας του προσκαλούντα.
6. Φορολογική δήλωση με εισόδημα 10.300e για την/τον σύζυγο και επιπλέον 15% για κάθε προστιθέμενο μέλος της οικογένειας.
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα μέλη θα συγκατοικούν (στοιχεία, τηλέφωνο και διεύθυνση μελών στην χώρα προέλευσης).
8. Μισθωτήριο συμβόλαιο ενοικίασης ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας (επικυρωμένη), ότι μισθώνει το σπίτι στον αιτούντα.
Εξαρτημένη εργασία Ν.3386/2005 άρθρο 15
Εξαρτημένη εργασία Ν.3386/2005 άρθρο 15 / Παροχής υπηρεσιών ή έργου
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Αρχική Χορήγηση
1. Αιτήση (παρέχεται από την υπηρεσία)
2. Διαβατήριο σε ισχύ ή επικυρωμένη φωτοτυπία.
3. Θεώρηση Εισόδου.
4. Δύο φωτογραφίες - τύπου διαβατηρίου.
5. Παράβολο 150ευρώ (πληρώνεται στην υπηρεσία).
6. Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια αρχή, με συνολικό ποσό μηνιαίων αποδοχών τουλάχιστον 764,14ευρώ. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι κατ΄οίκον,οι οικοδόμοι,οι αποκλειστικοί νοσοκόμοι και οι εργαζόμενοι σε γεωργικές εργασίες οι οποίοι εκ φύσεως του επαγγέλματός τους, αδυνατούν να προσκομίσουν σύμβαση εργασίας.
7. Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας,ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.
8. Πιστοποιητικό Υγείας από Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα ότι δεν πάσχει μεταδιδόμενο νόσημα.
Ανανέωση
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά συν:
1. Αδεια παραμονής σε ισχύ - επικυρωμένη φωτοτυπία.
2. Παράβολο 300ευρώ (πληρώνεται στην υπηρεσία).
3. Ένσημα δύο τελευταίων ετών:
-Απαιτούνται συνολικά 300 ένσημα για οικοδόμους,καθαρίστριες και γενικά ασφαλισμένους που απασχολούνται σε περισσότερους του ενός εργοδότες.
-Απαιτούνται 400 ένσημα για σχέση σταθερής εξαρτημένης εργασίας.
4. Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων. (φορολογική ενημερότητα)
5. Βιβλιάριο υγείας θεωρημένο.
Μέλη οικογενείας υπηκόου Γ χώρας Ν.3386/2005
ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΥΠΗΚΟΟΥ Γ ΧΩΡΑΣ Ν.3386/2005 άρθρο 53-59
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Αρχική Χορήγηση
1. Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία)
2. Δύο φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου.
3. Παράβολο ( 150 Ευρώ)
4. Διαβατήριο μέλους ή επικυρωμένη φωτοτυπία.
5. Θεώρηση εισόδου ή VISA μέλους.
6. Διαβατήριο του συντηρούντος- επικυρωμένη φωτοτυπία.
7. Αδεια παραμονής του συντηρούντος ή επικυρωμένη φωτοτυπία.
8. Βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα ή Βιβλιάριο Υγείας μέλους.
9. Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης πρωτότυπο και μεταφρασμένο στην Ελλάδα.
10. Πιστοποιητικό Υγείας από Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα ,ότι δεν πάσχει από μεταδιδόμενο νόσημα.
Ανανέωση
Επισυνάπτονται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά της χορήγησης (εκτος απο τη VISA) και :
1. Αδεια παραμονής μέλλους, επικυρωμένη φωτοτυπία.
2. Παράβολο 300 Ευρώ
3. Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
Όταν τα παιδιά είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 21 ετών, σύμφωνα με το Ν.3386/2005 άρθρο 60 απαιτείται αυτοτελής ανανέωση
1. Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία)
2. Δύο φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου.
3. Παράβολο 150ευρώ.
4. Διαβατήριο σε ισχύ.
5. Βιβλιάριο υγείας θεωρημένο.
6. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ,επικυρωμένη κ επίσημα μεταφρασμένη από Ελληνική αρχή.
Σπουδές στην Ελλάδα
Σπουδές στην Ελλάδα
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Αρχική χορήγηση
1. Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία)
2. 2 φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου.
3. Διαβατήριο σε ισχύ.
4. Θεώρηση Εισόδου/ VISA.
5. Βεβαίωση εγγραφής πρωτότυπη.
6. Βιβλιάριο υγείας.
7. Υπεύθυνη δήλωση από τον πατέρα ή κηδεμόνα, στην οποία αναγράφεται: «θα καλύπτω τα έξοδα διαμονής του/της ..... όσο σπουδάζει». Όταν τα έξοδα καλύπτονται από το ίδρυμα μια βεβαίωση που θα αναφέρει την κάλυψη και το διάστημα κάλυψης ή Επαρκείς πόροι.
8. Παράβολο 150ευρώ (από την υπηρεσία).
Ανανέωση
1. Όλα τα προηγούμενα της αρχικής χορήγησης.
2. Αναλυτική βαθμολογία.
Σε όλες τις περιπτώσεις, για την αρχική είσοδο στην χώρα μας, απαιτείται ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, από δημόσιο Ελληνικό νοσηλευτικό ίδρυμα.
Σύζυγος Ελληνα Πολίτη - Ν.3386/2005 άρθρο 61-64
ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ - Ν.3386/2005 άρθρο 61-64
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Αρχική Χορήγηση
1. Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία)2. Δύο φωτογραφίες.
3. Διαβατήριο αλλοδαπού/ής- επικυρωμένη φωτοτυπία.
4. Θεώρηση εισόδου ή VISA -επικυρωμένη φωτοτυπία.
5. Ταυτότητα του/της Έλληνα/νίδας, επικυρωμένη.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της Έλληνα/νίδας πρωτότυπο.
7. Ληξιαρχική πράξη γάμου πρωτότυπη.
8. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα/ Βιβλιάριο ασθενείας
Ανανέωση
1. Όλα τα ανωτέρω δικ/κα της χορήγησης.
2. Υπεύθυνη Δήλωση Έλληνα/νίδας συζύγου ότι «δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση»
Σε όλες τις περιπτώσεις, για την αρχική είσοδο στην χώρα μας, απαιτείται ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, από δημόσιο Ελληνικό νοσηλευτικό ίδρυμα.
Συντηρούμενα Μέλη Οικογένειας Ελληνα Πολίτη
ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Αρχική Χορήγηση
1. Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία).
2. Δύο φωτογραφίες.
3. Διαβατήριο σε ισχύ.
4. Αδεια διαμονής συζύγου έλληνα-υπηκόου τρίτης χώρας.
4. Θεώρηση εισόδου ή VISA -επικυρωμένη φωτοτυπία.
5. Ταυτότητα του/της Έλληνα/νίδας, επικυρωμένη.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρωτότυπο που να πιστοποιεί την συγγένεια.
5. Υπεύθυνη δήλωση του-της Έλληνα/νίδας ότι αναλαμβάνει τα έξοδα διαβίωσης και συντήρησης των μελών.
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται ότι τα μέλη δεν εργάζονται.
7. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.( Βιβλιάριο Υγείας).

Σε όλες τις περιπτώσεις, για την αρχική είσοδο στην χώρα μας, απαιτείται ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, από δημόσιο Ελληνικό νοσηλευτικό ίδρυμα.
Αόριστης Διάρκειας Ν.3386/2005 (άρθρο 91παρ.2)
ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣΝ.3386/2005 (άρθρο 91παρ.2)-1431
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία).
2. Δύο φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου.
3. Παράβολο 900ευρώ.
4. Διαβατήριο σε ισχύ.
5. Αδεια διαμονής.
6. Απόδειξη Δεκαετούς νόμιμης παραμονής στη χώρα.
7. Βεβαίωση εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
8. Βιβλιάριο υγείας θεωρημένο.
9. Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Αρχική Χορήγηση
1. Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία).
2. Δύο φωτογραφίες.
3. Θεώρηση εισόδου.
4. Διαβατήριο σε ισχύ.
5. Παράβολο (πληρώνεται στην υπηρεσία μας).
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπεζικού ιδρύματος ημεδαπής στο όνομα του αιτούντος , στον οποίο θα έχει καταθέσει το απαιτούμενο ποσό που έχει κριθεί ως επαρκές (60000 ευρώ ) για να χορηγηθεί αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.
7. βεβαίωση ότι υποβλήθηκε αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για κάλυψη εξόδων νοσηλείας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
8. Πιστοποιητικό Υγείας από Ελληνικό Κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ότι δεν πάσχει από μεταδιδόμενο νόσημα.
Ανανέωση
1. Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία)
2. Δύο φωτογραφίες.
3. Αδεια Διαμονής σε ισχύ ή Βεβαίωση Κατάθεσης.
4. Διαβατήριο σε ισχύ.
5. Παράβολο (πληρώνεται στην υπηρεσία μας).
6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι «συνεχίζει να ασκεί την ίδια οικονομική δραστηριότητα».
7. Αδεια λειτουργίας δραστηριότητας από τον αρμόδιο φορέα.
8. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.
9. Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
10. Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας.
11. Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
12. Βιβλιάριο υγείας
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση χορήγησης Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής.
2. Δύο φωτογραφίες.
3. Διαβατήριο σε ισχύ.
4. Απορριπτική ή Ανακλητική απόφαση.
5. Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου.
6. Βεβαίωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου περί μη τελεσιδικείας της αιτήσεως ακυρώσεως.
7. Παράβολο 150ευρώ ( για το ένα εξάμηνο)
Γενικές Πληροφορίες
Γενικές Πληροφορίες
Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Αλλοδαπών: 2261052203
1. Για ενημέρωση, παραλαβή εγγράφων και αδειών απαιτείται η προσκόμιση διαβατηρίου και άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης.
2. Για την κατάθεση αιτήσεων ή παραλαβή εγγράφων /αδειών τρίτων είναι απαραίτητη η εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
3. Οποιαδήποτε μεταβολή στην προσωπική κατάσταση του αλλοδαπού (γάμος, γέννηση, θάνατος) ή αλλαγή διεύθυνσης/ διαβατηρίου/ εργοδότη κλπ δηλώνεται υποχρεωτικά σε ένα μήνα ειδάλλως επιβάλλεται πρόστιμο .

bulletΠολιτικοί Γάμοι

Τέλεση Πολιτικού Γάμου
Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας τέλεσης του πολιτικού γάμου, γίνεται από κοινού αίτηση και υπογράφεται και από τους δύο μελλονύμφους ενώπιον της Υπηρεσίας.Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν το γάμο το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δηλώσουν πάνω από δύο επώνυμα.Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα, ο οποίος πρέπει να είναι ενήλικο άτομο. Ο μάρτυρας μπορεί να είναι και συγγενής, ακόμα και πρώτου βαθμού. Οι μάρτυρες πρέπει απαραίτητα να κρατούν την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους αν δεν είναι Έλληνες.
Aδεια Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς που δεν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
Aδεια Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς που δεν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. ¶δεια γάμου από την αντίστοιχη χώρα μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και αν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης η επίθεση της επισημειώσεως ΑPOSTILLE (ειδική
σφραγίδα που τοποθετείται από την αρμόδια υπηρεσία), ενώ εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την Πρεσβεία του αλλοδαπού στην Ελλάδα, στη συνέχεια θεώρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια η μετάφραση του.
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και αν η χώρα προέλευσης έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης η επίθεση της επισημειώσεως ΑPOSTILLE, ενώ εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την αντίστοιχη Πρεσβεία στην Ελλάδα, στη συνέχεια θεώρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια η μετάφρασή του.
3. ¶δεια παραμονής ή VISA της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει. ¶δεια Πολιτικού Γάμου για αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
Αδεια Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
Αδεια Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
Οι αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα πρέπει να προσκομίσουν:
1. Αίτηση.
2. Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου μεταφρασμένη στα Ελληνικά.
3. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στα Ελληνικά με την σφραγίδα ΑPOSTILLE (ειδική σφραγίδα που τοποθετείται από την αρμόδια υπηρεσία), ενώ εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την Πρεσβεία του αλλοδαπού στην Ελλάδα, στη συνέχεια θεώρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια η μετάφρασή του.
4. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα Τα ονόματα στην εφημερίδα θα πρέπει να είναι με ελληνικά γράμματα. Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου, μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού.
5. ¶δεια παραμονής.
6. Παράβολο Δημοσίου.
7. Αποδεικτικό κατοικίας.
α) Για τους Σύριους χρειάζεται ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα, διαφορετικά ο γάμος δεν θεωρείται ισχυρός.
β) Οι αλλοδαποί, προκειμένου να πάρουν άδεια για πολιτικό γάμο θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας παραμονής (άρθρο 31, παρ.2 του Ν.1975/1991).
Αδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες
Αδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες
Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται:
α) οτι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350,1351,1352,1354,1356,1357,1360,1362,1365 του Αστικού Κώδικα.
β) οτι είναι κάτοικοι του Δήμου.
γ) ο βαθμός του γάμου (αν έχουν πραγματοποιήσει γάμο στο παρελθόν και πόσες φορές)
4. Δικαστική απόφαση, σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι είναι ανήλικοι.
5. Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους & Ληξιαρχική Πράξη γάμου με τη λύση του γάμου στο περιθώριο ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.
6. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (Χρειάζονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για τον καθένα).
(Σημ.: Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο ο τόπος τέλεσης αυτού).
7. Παράβολο χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) 15ευρώ, ένα για κάθε άδεια γάμου.
8. Αποδεικτικό Κατοικίας.
Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

 

 

 

 

Share Link: Share Link: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon

Χρήσιμα τηλέφωνα

 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

10ης Ιουνίου 28

Δίστομο, Τ.Κ. 32005
Τηλ: 22673 50100      
Fax: 22670 22063


Κοινότητα Διστόμου

Τηλ: 22673 50100
http://www.daa.gov.gr

e-mail: info@daa.gov.gr

 

kep

Κ.Ε.Π.: 22670 29000

Fax: 22670 29001

Αρχαιολογικό Μουσείο
Τηλ. 22670 22000

ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΝΑΖΙΣΜΟΥ

Tηλ. 22673 50130,
e-mail:
dimuseum1944@gmail.com

 


 Στείρι

Στείρι, Τ.Κ. 32100

Τηλ: 22670 22161
Fax: 22670 22123

Μουσείο Οσίου Λουκά

Τηλ: 22670 22797


Κοινότητα Αράχωβας

Αράχωβα, Τ.Κ. 32004

Τηλ: 22673 50200, 22670 31250

Υπηρεσίες

Διοικητική: 22673 50201

Οικονομική: 22673 50207

Tεχνική:  22673 50203

Τηλέφωνο Προέδρου: 22673 50210, 50211

Fax: 22673 50250

e-mail: arachova@daa.gov.gr

http://www.arachova.gr

 

ΚΔΕΤΠΔΑΑ & Μονομετοχική Α.Ε. Δήμου ΔΑΑ

22670 31630, 31262

Fax: 22670 29170

e-mail: detpa@arahova.gr

K.E.Π. 22670 29125, 22673 50205, 22673 50212

Fax: 22673 50250


Κοινότητα Αντίκυρας

25ης Μαρτίου & Αθ. Διάκου

Αντίκυρα, Τ.Κ. 32012

Τηλ: 22670 41474

Fax: 22670 41485

e-mail: antikyra@otenet.gr  

http://www.antikyra.gr

K.E.Π: 22670 41024, 41025

Fax: 22670 29315

Βοήθεια στο σπίτι:

22670 29320, 29304


Κέντρο Υγείας Διστόμου

Τηλέφωνο Γραμματείας

2267022222

2267350010

2267350011

2267022222

Fax: 2267022791

32005, Δίστομο, Βοιωτία

ky.distomo@dypethessaly.gr


Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

Διστόμου: 22670 22275

Παρ. Διστόμου: 22670 41312

Αράχωβας: 22670 31281


Αστυνομικά Τμήματα

Α.Τ. Διστόμου: 22670 22100

Α.Τ. Αράχωβας: 22670 31333
Α.Τ. Παραλίας: 22670 42220, 41222